Ova­ko je go­vo­rio To­mis­lav Ka­ra­mar­ko:

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

I SDP je do­bro­do­šao gla­sa­ti za opo­ziv pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća

To­mis­lav Ka­ra­mar­ko ju­čer ni­je iz­ri­je­kom po­t­vr­dio da ima 76 ru­ku po­treb­nih za ru­še­nje pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća. No po­t­vr­dio je da ra­ču­na i na zas­tup­ni­ke SDP-a. – I SDP je do­bro­do­šao gla­sa­ti za opo­ziv pre­mi­je­ra. Ako se ne ra­di do­bro, svi ko­ji su svjes­ni te či­nje­ni­ce dobrodošli su ako že­le pro­mje­nu na­bo­lje – re­kao je Ka­ra­mar­ko.

Mis­lio sam da će se Ore­ško­vić ba­vi­ti fi­nan­ci­ja­ma, a ne SOA-om

Ore­ško­vi­ća ni­sam do­vu­kao, imao je res­pek­ta­bil­nu ka­ri­je­ru u Te­vi, mis­lio sam da će se ba­vi­ti fi­nan­ci­ja­ma, a ne SOA-om. Pos­ta­vio je Da­ni­ela Mar­ki­ća, čo­vje­ka ko­ji ni­je iz­bor HDZ-a, a ipak sam ja pot­pred­sjed­nik Vla­de za na­ci­onal­nu si­gur­nost. Osje­ćam li se od­go­vor­nim? Da, ja sam s njim raz­go­va­rao i či­ni­lo mi se da bi Ore­ško­vić mogao biti do­bro rje­še­nje. Danas vi­di­mo da je taj ter­min ‘stru­čan’ vr­lo upi­tan.

Ore­ško­vić je pe­cao po­dr­šku u Europ­skom par­la­men­tu

Ore­ško­vić je pe­cao po­dr­šku u Europ­skom par­la­men­tu, zvao je Man­fre­da We­be­ra. We­ber je re­kao da HDZ ima nji­ho­vu po­dr­šku. Pu­ča­ni se ne pet­lja­ju u na­še pos­lo­ve. To se ta­ko ne ra­di, Ore­ško­vić je tu na­pra­vio ma­lu ma­ni­pu­la­ci­ju i ra­zo­ča­rao me i to ću mu re­ći. Ka­ra­mar­ko je i pos­lao po­ru­ku za­pos­le­ni­ci­ma SOA-e i po­li­cij­skih služ­bi da se ne stav­lja­ju u funk­ci­ju dnev­ne po­li­ti­ke...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.