Ka­ra­mar­ko će vlast na plad­nju pre­da­ti SDP-u

HDZ je u obraz­lo­že­nju zah­tje­va za smje­nu op­tu­žio Ore­ško­vi­ća da je uz po­moć re­pre­siv­nog apa­ra­ta htio us­pos­ta­vi­ti kan­ce­lar­sku dik­ta­tu­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U obraz­lo­že­nju HDZ-ova zah­tje­va za opo­ziv Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća osam je raz­lo­ga za­što pre­mi­jer više ne uži­va nji­ho­vo po­vje­re­nje. Naj­ne­vje­ro­jat­ni­ja je kons­ta­ta­ci­ja da je pre­mi­jer uz po­moć re­pre­siv­nog apa­ra­ta htio uves­ti kan­ce­lar­sku dik­ta­tu­ru. – Ni­je se ba­vio gos­po­dar­stvom, so­ci­jal­nim pi­ta­nji­ma, otva­ra­njem no­vih rad­nih mjes­ta, za­us­tav­lja­njem is­e­lja­va­nja mla­dih i dru­gim pos­lo­vi­ma od pri­ori­tet­nog in­te­re­sa za RH. Umjes­to to­ga ba­vio se ka­dro­vi­ra­njem u re­pre­siv­nom apa­ra­tu, dr­žao je po­li­tič­ku na­pe­tost u dr­ža­vi u in­te­re­su stje­ca­nja osob­ne po­li­tič­ke mo­ći, a kad je tre­ba­lo odr­ža­va­ti važ­ne sjed­ni­ce Vla­de, od­la­zio je u SOA-u na raz­go­vo­re o ko­ji­ma ni­je že­lio ni­šta re­ći svojim pot­pred­sjed­ni­ci­ma ni mi­nis­tri­ma – pi­še u obraz­lo­že­nju HDZ-a te se za­klju­ču­je ka­ko je spo­mi­nja­njem SOA-e od nje na­pra­vio po­li­tič­ko ti­je­lo. Spo­čit­nu­li su mu u tom obraz­lo­že­nju ot­ka­zi­va­nje proš­lo­tjed­ne sjed­ni­ce Vla­de u po­s­ljed­nji tre­nu­tak te us­t­vr­di­li da, osim po­ka­zi­va­nja “ne­vje­ro­jat­ne ra­zi­ne po­li­tič­ke neo­d­go­vor­nos­ti”, po­ka­zu­je da ne zna ni us­tav­ni po­re­dak Hr­vat­ske ni naš par­la­men­tar­ni po­li­tič­ki sus­tav. – Ne zna da pre­mi­jer ni­je kan­ce­lar. Tra­žio je os­tav­ke li­de­ra stra­na­ka o či­joj po­dr­š­ci ovi­si nje­gov man­dat, to svje­do­či o od­sut­nos­ti Ore­ško­vi­će­ve vo­lje da su­ra­đu­je s pred­stav­ni­ci­ma stra­na­ka ko­je su mu da­le po­vje­re­nje – za­klju­ču­ju u HDZ-u.

OBRAZ­LO­ŽE­NJE OPO­ZI­VA: Stva­rao je na­pe­tost da stek­ne moć

ka. Oba zas­tup­ni­ka go­vo­ri­la su ka­ko je mo­gu­će oču­va­ti sa­bor­sku ve­ći­nu HDZ-a i Mos­ta jer je to jedini ja­mac da ne­će biti no­vih iz­bo­ra. I Go­ran Marić na­vod­no je go­vo­rio na tra­gu to­ga da tre­ba oču­va­ti pos­to­je­ću ve­ći­nu jer u pres­la­gi­va­nje ma­lo tko vje­ru­je. Sva tro­ji­ca zas­tup­ni­ka, una­toč kri­ti­ci, ipak su pot­pi­sa­la zah­tjev za po­kre­ta­nje pro­ce­du­re smje­ne pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća jer su ta­ko od­lu­či­la stra­nač­ka ti­je­la – Pred­sjed­niš­tvo i Sre­diš­nji od­bor. Na nji­ho­vu ras­pra­vu To­mis­lav Ka­ra­mar­ko na­vod­no je od­go­vo­rio ne­ka mu vje­ru­ju, ne­ka ima­ju po­vje­re­nja, da se na no­voj ve­ći­ni ra­di, ali da u to­me ne mo­že su­dje­lo­va­ti 20 lju­di. In­for­ma­ci­ja da šest do de­set zas­tup­ni­ka HDZ-a ne­će pot­pi­sa­ti Ore­ško­vi­će­vu smje­nu po­ja­vi­la se još ju­čer uju­tro, spo­mi­nja­li su se Tuđ­man, Jan­dro­ko­vić, Boš­nja­ko­vić, Anu­šić, Kr­sti­če­vić, Žulj, Pin­ta­rić... I in­for­ma­ci­ja se ni­je po­ka­za­la pot­pu­no ne­toč­nom jer su na­ve­de­ni uglav­nom ima­li pri­go­vor na tu ak­ci­ju ia­ko su na­po­s­ljet­ku pot­pi­sa­li ili ni­su bi­li na Klu­bu. Je­di­no je Mi­ros­lav Tuđ­man re­kao da ni­je pot­pi­sao zah­tjev za opo­ziv, ali da ne že­li da­lje ni­šta ko­men­ti­ra­ti dok se ta pro­ce­du­ra ne okon­ča. Osim HDZ-ovih zas­tup­ni­ka, doz­na­je­mo da su pro­tiv opo­zi­va i dva HSLS-ov­ca te HSS, a nit­ko iz tih dvi­ju part­ner­skih HDZ- ovih stra­na­ka ju­čer ni­je bio na klu­bu HDZ-a i part­ne­ra. U obraz­lo­že­nju zah­tje­va za smje­nu Ore­ško­vi­ća HDZ ga je op­tu­žio da ne zna da pre­mi­jer ni­je kan­ce­lar, što­vi­še pi­šu da je dr­žao po­li­tič­ku na­pe­tost u RH ka­ko bi stje­cao osob­nu moć. I da je htio uves­ti kan­ce­lar­sku dik­ta­tu­ru uz po­moć re­pre­siv­nog apa­ra­ta. Osim to­ga, HDZ op­tu­žu­je Ore­ško­vi­ća da se ni­je ba­vio gos­po­dar­stvom, ne­go ka­dro­vi­ra­njem u re­pre­siv­nom apa­ra­tu. Ju­čer je va­ra­ždin­ski HDZ za­tra­žio Ka­ra­mar­ko­vu os­tav­ku u Vla­di jer sma­tra­ju da je to je­di­no rje­še­nje po­li­tič­ke kri­ze, po­ru­čio je šef va­ra­ždin­skog HDZ-a Da­mir Ha­bi­jan. Sma­tra­ju da stran­ka ne mo­že biti ta­lac jed­ne oso­be, pa ta­ko ni Ka­ra­mar­ka.

Mi­lo­še­vić tra­ži os­tav­ke

Glav­ni taj­nik HDZ-a Do­ma­goj Ivan Mi­lo­še­vić od­mah je uz­vra­tio da oče­ku­je nji­ho­ve os­tav­ke. Ju­čer se da­lo nas­lu­ti­ti da HDZ-u ni­je pri­mar­ni cilj sru­ši­ti Vla­du i raz­vrg­nu­ti ko­ali­ci­ju s Mos­tom, ne­go ru­ši­ti pre­mi­je­ra. HDZ-ov mi­nis­tar bli­zak Ka­ra­mar­ku na­go­vi­je­šta da HDZ ni­je od­ba­cio mo­guć­nost da Vla­da Mos­ta i HDZ-a na­kon Oreškovićeva opo­zi­va nas­ta­vi ra­di­ti. Pri­ori­tet je sru­ši­ti Ore­ško­vi­ća, ali, re­kao nam je mi­nis­tar, na­kon to­ga ne tre­ba od­ba­ci­ti mo­guć­nost da i Ka­ra­mar­ko i Pe­trov odu te da Vla­da nas­ta­vi ra­di­ti. Uvje­ren je taj mi­nis­tar da bi tak­va Vla­da mo­gla nas­ta­vi­ti da­lje. To se pok­la­pa s in­for­ma­ci­ja­ma Ve­čer­njeg lis­ta ko­je smo obja­vi­li u po­ne­dje­ljak, da čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva (i oni ko­ji su bi­li uz njega) sma­tra­ju ka­ko Ka­ra­mar­ko mo­ra oti­ći iz Vla­de ako ne pres­lo­ži ve­ći­nu, a da HDZ nje­gov od­la­zak mo­ra na­pla­ti­ti pre­mi­jer­skom po­zi­ci­jom.

KLUB ZAS­TUP­NI­KA Ka­ra­mar­ko je na­vod­no HDZ-ovim zas­tup­ni­ci­ma go­vo­rio ne­ka mu vje­ru­ju i ne­ka ima­ju po­vje­re­nja jer se ra­di na no­voj ve­ći­ni, a da u to­me ne mo­že su­dje­lo­va­ti 20 lju­di...

Po­dr­ška Ka­ra­mar­ko je ju­čer moć de­mons­tri­rao okru­živ­ši se mi­nis­tri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.