Ot­kri­va­mo plan di­je­la vod­stva naj­ve­će stran­ke ko­ji bi se tre­bao os­tva­ri­ti ovaj tje­dan

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­vor Ivan­ko­vić

Šeks dr­ži da je mo­gu­će da se u Sa­bo­ru ipak pri­je ras­pra­vi o Ka­ra­mar­ko­vu opo­zi­vu ne­go Ore­ško­vi­će­vu HDZ-a Mi­lan Kovač ne vi­di pak ni­kak­ve pu­ko­ti­ne u HDZ-u. – To su iz­ja­ve po­je­di­na­ca, a ne Pred­sjed­niš­tva i os­ta­lih ti­je­la stran­ke, gdje se do­no­se jed­no­glas­ne od­lu­ke i sva­ki član, bez ob­zi­ra na to sla­gao se s nji­ma ili ne, mo­ra ih po­što­va­ti. Ge­ne­ral­no, re­ži­se­ri ovo­ga pak­la ko­ji su naj­av­lji­va­li ni­su svjes­ni da je HDZ gra­nit­na sti­je­na i da ne­će us­pje­ti otvo­ri­ti vra­ta pak­la, dak­le uza­lu­dan im je trud. Pro­ble­ma i tur­bu­len­ci­ja će biti, no iz to­ga će HDZ iz­a­ći još ja­či – u da­hu ka­že Kovač. Na pi­ta­nje na če­mu te­me­lji tu pa­ro­lu o “još ja­čem HDZ-u”, po­go­to­vu s Ka­ra­mar­kom i da­lje na če­lu, Kovač ka­že da tu postoje raz­li­či­ta miš­lje­nja. No on je pred­sjed­nik stran­ke i Pred­sjed­niš­tvo sto­ji iza njega. – Vi­djet će­mo ho­će li se us­pje­ti ofor­mi­ti ve­ći­na, ako to ne us­pi­je, on­da će­mo ići na iz­bo­re i vi­djet će se da ovaj eks­pe­ri­ment s “tre­ćim pu­to­vi­ma” ne funk­ci­oni­ra – ka­že Kovač.

Si­gur­na kaz­na

Biv­ši HDZ-ov “mas­ter­mind” Ivić Pa­ša­lić po­seb­no je za­bri­nut zbog sa­daš­nje tak­ti­ke HDZ-a. Ni­ka­ko mu ni­je jas­no ka­ko se osob­ni in­te­res po­je­din­ca sa­da pret­pos­tav­lja po­vi­jes­noj pri­li­ci da Hr­vat­skom uspješno vla­da kon­zer­va­tiv­na po­li­tič­ka op­ci­ja. Ka­že da svje­do­či­mo jed­nom od naj­dra­ma­tič­ni­jih do­ga­đa­nja pro­tek­lih 10-ak go­di­na ka­da je u pi­ta­nju sta­bil­nost vlas­ti u Hr­vat­skoj, a po­li­tič­ke od­lu­ke ko­je sa­da do­no­si HDZ mogu ima­ti da­le­ko­sež­ne po­s­lje­di­ce za RH. Doj­ma je da će, nas­ta­vi li se ovak­va po­li­ti­ka HDZ-a, iz­gled­ni ras­plet biti – odr­ža­va­nje no­vih iz­bo­ra. A “ta­da je ve­li­ka vje­ro­jat­nost da te iz­bo­re mo­že do­bi­ti SDP”. Pa­ša­li­ću naj­vi­še sme­ta stra­te­gij­ska glu­post u ko­joj se ne vi­di da će do­ći do ras­pa­da, “od­nos­no što pri­je­ti ras­pad kon­zer­va­tiv­ne ko­ali­ci­je i is­kre­no se na­dam da još ima dos­ta ra­zu­ma da se uči­ne kraj­nji na­po­ri ka­ko bi kon­zer­va­tiv­na po­li­tič­ka op­ci­ja op­s­ta­la i da je se ne raz­bi­ja zbog ne­kih osob­nih in­te­re­sa”. Pa­ša­lić do­da­je da se is­to­dob­no ovak­vom pro­izvod­njom nes­ta­bil­nos­ti “na­no­si ogrom­na šte­ta hr­vat­skom gos­po­dar­stvu, a zas­toj u re­for­ma­ma i po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost u bit­no­me po­gor­ša­va­ju i one­mo­gu­ća­va­ju rast, za­poš­lja­va­nje, što su danas naj­važ­ni­ja pi­ta­nja”. Ovaj ve­te­ran ša­lje još jed­nu “raz­bu­đu­ju­ću” po­ru­ku HDZ-u: “Oni ko­ji iz­a­zi­va­ju ovak­vu nes­ta­bil­nost na iz­bo­ri­ma će si­gur­no biti kaž­nje­ni”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.