Vla­da nas vu­če u po­nor, dok si Ka­ra­mar­ko spa­ša­va ta­šti­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sa­bor­ska zas­tup­ni­ca Hr­vat­ske na­rod­ne stran­ke – li­be­ral­nih de­mo­kra­ta (HNS) i gra­do­na­čel­ni­ca Kra­lje­vi­ce Na­da Tu­ri­na Đu­rić u uto­rak je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re oci­je­ni­la da nas ne­us­pješ­na Vla­da vu­če u po­nor, na­gla­siv­ši ka­ko oče­ku­je da će HDZ ipak pre­uze­ti od­go­vor­nost i uči­ni­ti sve da se iz­bo­ri odr­že što pri­je. „Ore­ško­vić je ta­ko­đer na po­te­zu, da pre­uz­me od­go­vor­nost i da se za­hva­li oni­ma ko­ji su ga do­ve­li, a više ga ne po­dr­ža­va­ju“, ka­za­la je Na­da Tu­ri­na Đu­rić, do­dav­ši da je ri­ječ o mi­ni­mu­mu po­li­tič­ke od­go­vor­nos­ti. Sa­bor­ska zas­tup­ni­ca HNS-a na­ve­la je da se sa­da do­ga­đa po­ku­šaj spa­ša­va­nja ta­šti­ne ili ugle­da To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka te da je „zas­tra­šu­ju­će da se pred­sjed­nik HDZ-a smi­je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na pi­ta­nja no­vi­na­ra te da go­vo­ri o pa­ra­lel­nim svje­to­vi­ma u ko­ji­ma ži­ve gra­đa­ni i stran­ke ko­ji tra­že od njega od­lu­ku da se ide na no­ve iz­bo­re.“(H)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.