Za­vod če­ka su­glas­nost za ko­ri­gi­ra­nje mje­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Za­vod za za­poš­lja­va­nje pred­lo­žio je Gos­po­dar­sko-so­ci­jal­nom vi­je­ću i nad­lež­nim ti­je­li­ma pro­mje­ne u mje­ra­ma ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja, no ras­pra­va o pred­lo­že­no­me od­go­đe­na je zbog kri­ze Vla­de. Me­đu os­ta­lim, pos­tro­ži­li bi se kri­te­ri­ji ko­je mo­ra­ju is­pu­ni­ti mla­di do 29 go­di­na za struč­no os­po­sob­lja­va­nje, prek­va­li­fi­ka­ci­je će se pro­vo­di­ti za poz­na­tog pos­lo­dav­ca, ali i na rad­nom mjes­tu. Na­da­lje, po­nu­dit će se pro­gra­mi ko­ji se pot­pu­no mogu fi­nan­ci­ra­ti sred­stvi­ma Eu­rop­skog so­ci­jal­nog fon­da (ESF). Tre­nu­tač­no je oko 30 ti­su­ća ak­tiv­nih ko­ris­ni­ka mje­ra, me­đu ko­ji­ma prevladava struč­no os­po­sob­lja­va­nje za rad.

Teo Mat­ko­vić, struč­njak za tr­ži­šte ra­da, Na stra­ni za­pos­le­nos­ti, osi­gu­ra­ni­ka je u trav­nju bi­lo za 26.800 više u od­no­su na go­di­nu pri­je

Da­vor­ko Vi­do­vić, sa­vjet­nik HGK, Či­nje­ni­ca je da više lju­di ra­di, ali utje­caj na broj ne­za­pos­le­nih ima­ju i od­las­ci u ino­zem­s­tvo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.