Gru­pi raz­boj­ni­ka ukup­no 22 i pol go­di­ne jer su htje­li op­ljač­ka­ti kom­bi

Ušte­da od čak

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Na ukup­no 22 i pol go­di­ne za­tvo­ra ne­pra­vo­moć­no je osu­đe­na šes­tor­ka pre­dvo­đe­na De­ja­nom Kos­ti­ćem ko­ju se te­re­ti­lo za zlo­či­nač­ko udru­ži­va­nje u sklo­pu ko­jeg su pla­ni­ra­li oro­bi­ti blin­di­ra­ni kom­bi la­ni u lip­nju u Za­gre­bu. No ot­kri­ve­ni su i uhi­će­ni pri­je pre­pa­da, a po­li­ci­ja je po­tom pre­tra­ga­ma u unajm­lje­nom sta­nu u za­gre­bač­kom Si­ge­tu naš­la i ve­će ko­li­či­ne oruž­ja. Naj­vi­šu kaz­nu do­bio je Kos­tić ko­jeg se te­re­ti­lo u če­ti­ri toč­ke op­tuž­ni­ce pa je osu­đen na je­dins­tve­nu kaz­nu od pet i pol go­di­na za­tvo­ra. Nje­go­vi su­op­tu­že­ni­ci osu­đe­ni su na kaz­ne u ras­po­nu od tri go­di­ne i tri mje­se­ca do če­ti­ri go­di­ne. Ka­ko su svi stra­ni dr­žav­lja­ni, pro­du­ljen im je is­traž­ni za­tvor.

Sin po­koj­nog ge­ne­ra­la uhi­ćen je u ne­dje­lju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.