Gla­vaš i nje­go­va obra­na tra­že da se ne­pra­vo­moć­na pre­su­da uki­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

– Kru­nos­lav Fe­hir sta­tus krun­skog svje­do­ka do­bio je pre­ma Za­ko­nu o USKOK-u, a u za­ko­nu nig­dje ne pi­še da se taj sta­tus mo­že do­di­je­li­ti osum­nji­če­nom za rat­ni zlo­čin. Osim to­ga, pre­ma za­ko­nu ta­kav sta­tus ne mo­že do­bi­ti net­ko tko je po­či­nio uboj­stvo, a Fe­hir je uboj­stvo priz­nao. Zbog to­ga je taj is­kaz ne­za­ko­nit, a na nje­mu se te­me­lji ne­pra­vo­moć­na pre­su­da, pa pred­la­žem da se ona uki­ne – ka­zao je Dra­žen Ma­ti­je­vić, bra­ni­telj Bra­ni­mi­ra Gla­va­ša u nas­tav­ku sjed­ni­ce na Vr­hov­nom su­du na ko­joj se ras­prav­lja­lo o Gla­va­še­voj pre­su­di za rat­ni zlo­čin. Gla­vaš je pak ka­zao da je bio žr­tva mon­ti­ra­nog po­li­tič­kog pro­ce­sa ko­ji su mu smjes­ti­li Ivo Sa­na­der, Vla­di­mir Šeks i dio HDZ-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.