Ure­dit će pra­va za ro­dilj­ni do­pust di­plo­mat­ki­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sv)

Kva­li­tet­ni di­plo­ma­ti uvi­jek će biti pre­poz­na­ti, a nji­hov trud i za­la­ga­nje na­gra­đe­ni, re­kao je mi­nis­tar vanj­skih i europ­skih pos­lo­va Miro Kovač ju­čer u MVP-u po­vo­dom Dana hr­vat­ske di­plo­ma­ci­je. Po pr­vi pu­ta ima­mo in­te­gri­ra­nu vanj­sku i eu­rop­sku po­li­ti­ku či­ji je cilj po­zi­ci­oni­ra­nje Hr­vat­ske kao ak­tiv­ne i sa­mo­s­vjes­ne čla­ni­ce EU, NATO sa­ve­za i za­pad­nog svi­je­ta, ka­zao je Kovač te naj­a­vio po­kre­ta­nje re­for­me u služ­bi vanj­skih pos­lo­va ko­jom će de­fi­ni­ra­ti mjer­lji­ve kri­te­ri­je za na­pre­do­va­nje di­plo­ma­ta, te ure­đe­nje pra­va di­plo­mat­ki­nja na ro­dilj­ni do­pust.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.