Potpora za grad­nju plu­ta­ju­ćeg LNG ter­mi­na­la na Kr­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (lik)

Na dnev­nom re­du bit će Za­kon o jav­noj na­ba­vi, ubu­du­će će glav­ni kri­te­rij biti eko­nom­ski naj­po­volj­ni­ja ci­je­na Vla­da će na sjed­ni­ci da­ti pot­po­ru grad­nji pr­ve fa­ze LNG ter­mi­na­la, od­nos­no plu­ta­ju­ćeg ter­mi­na­la za skla­di­šte­nje i upli­nja­va­nje ukap­lje­nog pri­rod­nog pli­na na oto­ku Kr­ku. Ka­ko se obraz­la­že, taj je pro­jekt la­ni pro­gla­šen stra­te­škim u RH, Eu­rop­ska ko­mi­si­ja sta­vi­la ga je me­đu 195 ključ­nih ener­get­skih in­fras­truk­tur­nih pro­je­ka­ta, a u ve­lja­či je na­ve­den kao va­žan pro­jekt ko­ji će omo­gu­ći­ti si­gur­nost i di­ver­si­fi­ka­ci­ju ops­kr­be za zem­lje ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe. Pro­jekt iz­grad­nje ter­mi­na­la za ukap­lje­ni pri­rod­ni plin pre­dvi­đa če­ti­ri fa­ze grad­nje od ko­jih je pr­va plu­ta­ju­ći ter­mi­nal ko­ji bi se sas­to­jao od bro­da ko­ji bi slu­žio za skla­di­šte i upli­nja­va­nje ukap­lje­nog pri­rod­nog pli­na. Pr­va fa­za ne zna­či da se odus­ta­je i od os­ta­lih. Vla­da će pred­lo­ži­ti i za­kon o kon­ce­si­ji te jav­noj na­ba­vi, ko­je­mu je cilj po­ve­ća­nje tran­s­pa­rent­nos­ti i flek­si­bil­nos­ti pos­tu­pa­ka j av­ne na­ba­ve. Ubu­du­će će glav­ni kri­te­rij biti eko­nom­ski naj­po­volj­ni­ja po­nu­da, ci­je­li će se pro­ces po­jed­nos­ta­vi­ti, sma­nji­ti ad­mi­nis­tra­tiv­no op­te­re­će­nje za na­ru­či­te­lje i za po­nu­di­te­lje te sma­nji­ti tro­ško­vi su­dje­lo­va­nja u pos­tup­ci­ma jav­ne na­ba­ve ma­lim i sred­njim po­du­zet­ni­ci­ma.

Mi­nis­tar gos­po­dar­stva To­mis­lav Pa­ne­nić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.