Špa­njol­ska u ru­ke mar­k­sis­ti­ma?

Po­de­mos pre­uzeo vod­stvo na lje­vi­ci, Pa­blo Igle­si­as mo­žda pre­mi­jer

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sil­va­na Pe­ri­ca sil­va­na.pe­ri­ca@ve­cer­nji.net ZAGREB

So­ci­ja­lis­ti na po­te­zu, Po­de­mos ih zo­ve na raz­go­vo­re o Ka­ta­lo­ni­ji ka­ko zem­lja i na­kon no­vih iz­bo­ra ne bi bi­la blo­ki­ra­na

Uo­či pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra u Špa­njol­skoj ko­ji će se odr­ža­ti 26. lip­nja, Pa­blo Igle­si­as, 37-go­diš­nji li­der ra­di­kal­ne lje­vi­ce uje­di­nje­ne u po­kret Po­de­mos (Mo­že­mo), pos­ti­gao je mo­žda i od­lu­ču­ju­ću pred­nost.

Uje­di­nje­na lje­vi­ca

Uje­di­nio je Po­de­mos s Uje­di­nje­nim lje­vi­ča­ri­ma, me­đu ko­ji­ma su i biv­ši ko­mu­nis­ti, i kao “Uje­di­nje­ni Po­de­mos” sa zna­kom sr­ca pr­vi put u an­ke­ta­ma pres­ti­gao so­ci­ja­lis­te Pe­dra San­c­he­za pos­tav­ši sto­žer­na sna­ga na špa­njol­skoj lje­vi­ci. Do­du­še, ras­te i po­pu­lar­nost des­ne per­ja­ni­ce, na­rod­nja­ka i da­lje teh­nič­kog pre­mi­je­ra Ma­ri­ana Ra­joya, no oni tek sti­žu pos­tot­ke s iz­bo­ri­ma u pro­sin­cu. Svi se boje no­ve pat-po­zi­ci­je, bez iz­ra­zi­tog po­bjed­ni­ka, jer su na te­ri­to­rij ve­li­kih stra­na­ka uš­le no­ve sna­ge s obje stra­ne spek­tra. Slič­no je to do­nek­le si­tu­aci­ji u Hr­vat­skoj, no u nas no­vi tre­ći put nas­ta­je sva­kih ne­ko­li­ko mje­se­ci. Pr­vo su tu bi­li lje­vi­ča­ri, la­bu­ris­ti pa ORaH, za­tim Most ko­ji se dek­la­ri­rao kao po­kret “ni li­je­vo ni des­no”, ali se prik­lo­nio des­ni­ci. Sad ras­te Ivan Vi­li­bor Sin­čić i nje­gov Ži­vi zid, sus­ti­žu­ći Most, i mo­žda će Sin­čić usko­ro od­lu­či­va­ti tko će u Ban­ske dvo­re. Da bi pre­du­hi­trio pat-po­zi­ci­ju, vo­đa Po­de­mo­sa Igle­si­as po­zi­va vo­đu so­ci­ja­lis­ta San­c­he­za na raz­go­vo­re o ključ­nom spor­nom pi­ta­nju iz­me­đu dvije li­je­ve si­le, pi­ta­nju Ka­ta­lo­ni­je. – Že­li­mo sa so­ci­ja­lis­ti­ma otvo­ri­ti ras­pra­vu o to­me što zna­či fe­de­ra­li­zam i ko­ja su mo­gu­ća rje­še­nja u okviru za­ko­na i us­ta­va za Ka­ta­lo­ni­ju i Ba­ski­ju – po­zvao je Igle­si­as. Is­ti­če ka­ko Uje­di­nje­ni Po­de­mos nuž­no tre­ba so­ci­ja­lis­te (PSOE). – O od­lu­ci na­kon iz­bo­ra, svi­ma je to jas­no, ovi­si bu­duć­nost – re­kao je Igle­si­as, ko­je­ga Špa­njol­ci u an­ke­ta­ma vi­de i kao pre­mi­je­ra.

Rav­na­telj po­li­ci­je pro­tiv

Ne­što više bi­ra­ča ra­di­je bi na vlas­ti vi­dje­lo li­je­vu ko­ali­ci­ju, a Igle­si­as uo­či iz­bo­ra tu­ma­či i ka­ko su Marx i En­gels za­pra­vo bi­li so­ci­jal­de­mo­kra­ti te naj­av­lju­je bo­lju po­dje­lu do­hot­ka u zem­lji ko­ju je ban­kar­ska kri­za ba­ci­la u ne­vo­lje, bo­lje uvje­te ra­da, za­šti­tu gra­đan­skih i so­ci­jal­nih pra­va. Za­nim­lji­vo je da je rav­na­telj po­li­ci­je, ko­ji ni u Špa­njol­skoj ne smi­je jav­no go­vo­ri­ti o svojim po­li­tič­kim uvje­re­nji­ma, na­pao Po­de­mos i Igle­si­asa tvr­de­ći da su to to­ta­li­ta­ris­ti slič­ni li­je­voj vlas­ti u Ve­ne­zu­eli. Špa­njol­skom lje­vi­com ba­vi se i Pa­ul Ma­son, bri­tan­ski pu­bli­cist i autor knji­ge “Pos­t­ko­mu­ni­zam”. Po­sje­tio je li­je­ve gra­do­na­čel­ni­ce Ma­dri­da i Bar­ce­lo­ne te mis­li da bi Po­de­mos mogao biti “Syri­za 2.0” ako se do­go­vo­ri sa so­ci­ja­lis­ti­ma.

Ho­će li Uje­di­nje­ni Po­de­mos pos­ta­ti Syri­za 2.0, kao što to naj­av­lju­je Pa­ul Ma­son

Pe­dro San­c­hez, ko­je­mu pri­je­te naj­lo­ši­ji re­zul­ta­ti za so­ci­ja­lis­te u po­vi­jes­ti, u Se­vil­li sa še­fi­com re­gi­onal­ne vla­de An­da­lu­zi­je

Pa­blo Igle­si­as (li­je­vo) i 30-go­diš­nji vo­đa Uje­di­nje­ne lje­vi­ce Al­bert Gar­zon na­kon spa­ja­nja iz­bor­nih lis­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.