No­vi­na­ri ipak ne od­lu­ču­ju ko­li­ko će tko po­tro­ši­ti za svad­bu

Cvje­ća­ri su re­agi­ra­li, a tam­bu­ra­ši i dru­gi svad­be­ni ben­do­vi ni­su ia­ko smo na­pi­sa­li da umjes­to njih gos­te mo­že za­bav­lja­ti i DJ

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ru­ži­ca Ci­gler

Do­sad je bi­la prak­sa da se či­ta­te­lji po­ža­le jer im je ne­dos­ta­ja­la ne­ka nji­ma ko­ris­na in­for­ma­ci­ja. Zva­li bi i pi­sa­li, pro­tes­ti­ra­li i za­mje­ra­li jer je, po nji­ho­vu miš­lje­nju, objav­lje­na ne­pot­pu­na vi­jest. Kad pi­še­mo o no­vom ko­ris­nom pro­izvo­du, re­ci­mo, na­oča­la­ma ili kak­voj us­lu­zi, mogu se pro­či­ta­ti sve ka­rak­te­ris­ti­ke, po­ne­kad i ci­je­na, ali ne i gdje se mogu ku­pi­ti. Za­in­te­re­si­ra­ni ta­da tra­že i taj po­da­tak, a na­pis ni iz­da­le­ka ne do­živ­lja­va­ju kao rek­la­mu. S dru­ge stra­ne, kad no­vi­ne obja­ve da je u toj i toj uli­ci otvo­re­na no­va piv­ni­ca, či­ta­te­lji ta­kav tekst dr­že rek­lam­nim. Tre­ća stra­na u tom “su­ko­bu in­te­re­sa”, pro­izvo­đa­či ili pru­ža­te­lji us­lu­ga, do­sad se ni­su jav­lja­li, ali s ob­zi­rom na re­ak­ci­ju pris­ti­glu na re­dak­cij­sku adre­su, i taj se obi­čaj mi­je­nja. Ve­čer­njak je ne­dav­no u svom re­do­vi­tom pri­lo­gu Prak­tič­na sri­je­da po­nu­dio či­ta­te­lji­ma te­mu “Vjen­ča­nja po mje­ri” u ko­joj je na pet stra­ni­ca pre­gled svih naj­važ­ni­jih de­ta­lja za taj sve­ča­ni do­ga­đaj – od pr­ste­na i vjen­ča­nog bu­ke­ta do mjes­ta gdje će se vjen­ča­nje pros­la­vi­ti. Spo­me­nu­te su i ci­je­ne, naj­češ­će u ras­po­nu od – do, ali je i su­ge­ri­ra­no ka­ko pro­ći jef­ti­ni­je. Upra­vo zbog tak­vog pri­jed­lo­ga – ka­ko ušte­dje­ti – re­agi­ra­la je Sek­ci­ja cvje­ća­ra Hr­vat­ske obrt­nič­ke ko­mo­re. Ako nis­te či­ta­li, is­pod nas­lo­va „Umjes­to ben­da DJ, cvi­je­će ku­pi­te na ve­le­tr­ž­ni­ci“na­pi­sa­li smo da je mo­gu­će „umjes­to umjet­nič­kih kre­aci­ja i ins­ta­la­ci­ja ko­je mogu ko­šta­ti i ne­ko­li­ko ti­su­ća ku­na, cvi­je­će po vlas­ti­tom uku­su na­ba­vi­ti i u ve­le­pro­da­ji cvi­je­ća“. Do­da­li smo da se u Za­gre­bu, na pri­mjer, ve­le­tr­ž­ni­ca na­la­zi na Žit­nja­ku te da je bit­no bi­ra­ti se­zon­sko cvi­je­će. Sek­ci­ja cvje­ća­ra pak ka­že da ra­zu­mi­je na­mje­ru no­vi­nar­ke da či­ta­te­lji­ma su­ge­ri­ra ka­ko ušte­dje­ti, ali is­to­dob­no to za njih zna­či: „... ne­ga­ci­ju struč­nos­ti, pro­fe­si­onal­nos­ti i uopće spo­sob­nos­ti cvje­ća­ra. Či­ta­te­lji­ma se u nas­lo­vu su­ge­ri­ra da cvi­je­će ku­pe na ve­le­tr­ž­ni­ci i aran­ži­ra­ju ga sami. Ne sla­že­mo se s tim i sma­tra­mo da se ovi­me obez­vre­đu­je stru­ka i vje­šti­ne pro­fe­si­onal­nih cvje­ća­ra-aran­že­ra ko­ji ula­žu svo­je vri­je­me i trud u usa­vr­ša­va­nje svo­jih vje­šti­na i bo­re se za op­s­ta­nak na tr­ži­štu...“. Tra­že da se obja­vi nji­ho­vo re­agi­ra­nje. Ra­zum­lji­vo, cvje­ća­ri šti­te svo­je in­te­re­se, a no­vi­na­ri su obvez­ni da­va­ti či­ta­te­lji­ma ko­ris­ne in­for­ma­ci­je i šti­ti­ti nji­ho­ve in­te­re­se. U spor­nom član­ku nig­dje ni­je na­pi­sa­na ni ri­ječ pro­tiv pro­fe­si­onal­nih cvje­ća­ra, ne­go je spo­me­nu­ta jef­ti­ni­ja va­ri­jan­ta ukra­ša­va­nja svad­be, što ni­je ni­kak­vo ot­kri­va­nje to­ple vo­de. Na koncu, i sami cvje­ća­ri zna­ju da se mno­gi pa­ro­vi pred vjen­ča­nje od­lu­ču­ju za jef­ti­ni­ju iz­ved­bu, kao što je i svi­ma na­ma jas­no da oni ko­ji si to mogu pri­ušti­ti ne­će za­obi­ći pro­fe­si­onal­ce. Sto­ga, in­te­gral­no re­agi­ra­nje cvje­ća­ra i even­tu­al­na slič­na re­agi­ra­nja za­is­ta ne­ma po­tre­be objav­lji­va­ti jer či­ta­te­lji­ma ne do­no­se ni­šta no­vo, već pod­sje­ća­ju na vr­li­ne po­ši­lja­te­lja i do­no­se ma­lo nji­ho­ve uvri­je­đe­nos­ti. Us­put, tam­bu­ra­ši i dru­gi svad­be­ni ben­do­vi ni­su se ja­vi­li ia­ko smo u spo­me­nu­tom nas­lo­vu član­ka na­pi­sa­li da umjes­to njih gos­te mo­že za­bav­lja­ti i disk džo­kej.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.