Čla­no­vi Ab­be za­pje­va­li na­kon 30 go­di­na

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - (sam)

rob vjen­ča­nja, du­go smo El­vir i ja za­jed­no i si­gur­no ću se jed­nog dana uda­ti – po­ru­ču­je pje­va­či­ca. Ve­se­li se nas­tu­pu na CMC-u, ali mu­či je – do­tje­ri­va­nje. – Ne vo­lim se ure­đi­va­ti za nas­tup jer pri­vat­no sam go­to­vo stal­no u tra­pe­ri­ca­ma i bez pu­no šmin­ke, a za sce­nu se mo­raš po­tru­di­ti i taj bih dio naj­ra­di­je pre­sko­či­la. K to­me sam ja­ko pe­dant­na pa taj pro­ces ure­đi­va­nja u mo­jem slu­ča­ju tra­je pu­no du­že ne­go dru­gih – ka­že Iva­na. Lje­to je de­fi­ni­tiv­no nje­zi­no omi­lje­no go­diš­nje do­ba jer, osim što te mje­se­ce pro­vo­di u naj­dra­žem Tri­bu­nju, oni za Iva­nu zna­če ap­so­lut­no opuštanje i bez­briž­nost.

Ne­će vo­zi­ti Har­ley

– Svi se mo­ji pro­ble­mi pre­po­lo­ve kad do­đem u Dal­ma­ci­ju. Kad osje­tim mi­ris mo­ra i bo­ro­va, nas­ta­ne zen i baš za­to vo­lim ljet­ne nas­tu­pe kad su svi na go­diš­njem i auto­mat­ski opu­šte­ni­ji – ka­že Iva­na do­da­ju­ći da će se jed­nom si­gur­no pre­se­li­ti u Tri­bunj te ta­ko ba­rem iz­bje­ći pro­met­nu gu­žvu ko­ja je u Za­gre­bu nje­zi­na sva­kod­ne­vi­ca, a opi­su­je je ova­ko: – Ne­ka­da se od Du­bra­ve do Ma­leš­ni­ce vo­zim ko­li­ko i od Luč­kog do Ši­be­ni­ka, a kad bi ži­vje­la u Tri­bu­nju, ba­rem ne bih bi­la za­ko­pa­na u pro­met­noj gu­žvi. Od ide­je da po­lo­ži is­pit za vož­nju mo­to­cik­la tre­nu­tač­no je odus­ta­la ia­ko bi joj mo­tor olak­šao vož­nju pro­met­nim grad­skim uli­ca­ma. – Da bih mo­gla vo­zi­ti Har­ley Da­vid­son ka­kav ima moj deč­ko, tre­ba­la bih po­lo­ži­ti is­pit na mo­to­cik­li­ma ve­li­ke ku­bi­ka­že na ko­ji­ma ne us­pi­je­vam no­ga­ma do­tak­nu­ti tlo zbog pe­da­la pa sam za­sad odus­ta­la od vož­nje Har­leyja – priz­na­je. Za kraj Iva­nu smo pi­ta­li na­mje­ra­va li usko­ro sni­mi­ti du­et s ta­tom Mi­šom. – S ta­tom imam dva du­eta i mis­lim da je to dos­ta. Ia­ko, i u glaz­bi kao i u ži­vo­tu ka­že se ni­kad ne re­ci ni­kad, ali ka­ko sad stva­ri sto­je, ne­će­mo sni­ma­ti.

Čla­no­vi gru­pe Ab­ba pje­va­li su za­jed­no pr­vi put na­kon 30 go­di­na. Če­tvor­ka se naš­la na pri­vat­noj za­ba­vi u jed­nom res­to­ra­nu u Stoc­k­hol­mu, ka­ko bi obi­lje­ži­li pe­de­se­tu go­diš­nji­cu su­rad­nje Björ­na Ul­va­eusa i Ben­nyja An­der­sso­na.

Na Ši­ben­skoj šan­so­ni pje­vat će ba­la­du Dra­že­na Ze­či­ća ko­ja ni­ma­lo ne ocr­ta­va njen lju­bav­ni život CARICE VAN HOUTEN: Go­lo­ti­nja je još uvi­jek ta­bu, dok je na­si­lje sa­svim u re­du. Mo­že­te ne­ko­me pu­ca­ti u gla­vu i to je pri­hvat­lji­vo, ali bra­da­vi­ca... Ne, ni­ka­ko.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.