Am­ber ni­je ima­la mo­dri­ca na­kon su­sre­ta s Dep­pom

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Či­ni se da su na­vo­di Am­ber He­ard da ju je su­prug Joh­n­ny Depp tu­kao bi­li laž­ni. Ba­rem ta­ko tvr­de por­ti­ri u zgra­di nji­ho­va stana ko­ji će ovih dana svje­do­či­ti u ko­rist glum­ca. Na­ime, Am­ber He­ard tra­ži od su­da za­bra­nu pri­la­ska nje­zi­na usko­ro biv­šeg su­pru­ga, vi­so­ku ali­men­ta­ci­ju i dio nje­go­va bo­gat­stva. Na­kon 15 mje­se­ci bra­ka Am­ber tvr­di da je proš­la psi­hič­ko i fi­zič­ko zlos­tav­lja­nje, a proš­li se tje­dan na su­du po­ja­vi­la s mo­dri­ca­ma za ko­je tvr­di da su po­s­lje­di­ca udar­ca mo­bi­te­lom ko­ji joj je Depp ba­cio u gla­vu. No, por­ti­ri ko­ji su je vi­dje­li dva dana na­kon tog su­sre­ta tvr­de da ni­je ima­la mas­ni­ce te da ni­je bi­la na­šmin­ka­na i da je ima­la iz­nim­no “čist i li­jep ten”. Ona se o nji­ho­vim na­vo­di­ma ni­je ogla­si­la.

Či­ni se da su op­tuž­be da je Joh­n­ny Depp zlos­tav­ljao su­pru­gu ipak bi­le laž­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.