Ha­san­be­go­vić je do sa­da sa­mo uki­dao ins­ti­tu­ci­je

Vo­lio bih na­po­kon vi­dje­ti mi­nis­tro­vu kul­tur­nu po­li­ti­ku, ka­že poz­na­ti pi­sac

Vecernji list - Hrvatska - - Mali Oglasnik - Re­na­ta Ra­šo­vić

Gos­tu­ju­ći na ri­ječ­kom fes­ti­va­lu vRI­sak, Bo­ri­voj Ra­da­ko­vić i nje­gov ro­man “Što će biti s na­ma” za­ra­di­li su ova­ci­je či­ta­telj­ske pu­bli­ke re­na­ta.ra­so­vic@ve­cer­nji.net Knji­žev­nik i pre­vo­di­telj Bo­ri­voj Ra­da­ko­vić ne­dav­no je u iz­da­nju VBZ-a obja­vio ro­man “Što će biti s na­ma” či­ji su glav­ni ju­na­ci kći rat­nog pro­fi­te­ra i pro­fe­sor pos­t­mo­der­niz­ma, na­pi­san u sti­ho­vi­ma. Či­ta­telj­ska ga je pu­bli­ka na­gra­di­la ova­ci­ja­ma na ri­ječ­koj pro­mo­ci­ji pod okri­ljem knji­žev­nog fes­ti­va­la vRI­sak. Autor kul­t­nih ro­ma­na Sjaj epo­he i Vi­ru­si, zbir­ke pri­ča Por­no, ka­za­liš­nih pred­sta­va Dobrodošli u pla­vi pa­kao i Miss ne­bo­de­ra za Miss svi­je­ta te neg­daš­nji po­kre­tač Fes­ti­va­la al­ter­na­tiv­ne knji­žev­nos­ti (FAK), is­pos­ta­vi­lo se, u od­lič­noj je spi­sa­telj­skoj, pa i pri­po­vje­dač­koj for­mi.

Je li no­vi ro­man svo­je­vr­s­ni hom­ma­ge va­šem dje­lu Sjaj epo­he?

Na ne­ki na­čin jest, kons­truk­ci­jom mu je bli­zak, ne­ke sek­ven­ce su iden­tič­ne i mis­lim da je po­gled na svi­jet is­ti, sa­mo što je kroz go­di­ne evo­lu­irao jer ipak sam zre­li­ji čo­vjek ne­go ta­da. No, ni­sam ni­ma­lo sen­ti­men­ta­lan, pa ni nos­tal­gi­čan ni pre­ma to­me ro­ma­nu ni pre­ma to­me vre­me­nu. Ne ži­vim u us­po­me­na­ma, za­ni­ma me sa­daš­njost, a ne­mam ni ne­ku vi­zi­ju da­le­ke bu­duć­nos­ti.

Ima­te li po­tre­bu biti druš­tve­no an­ga­ži­ra­ni? Ne mo­že vas se vi­dje­ti na ba­ri­ka­da­ma ovih dana.

Ja sam u pr­vim re­do­vi­ma bio 90ih i na to sam po­no­san. Bio sam gla­san u su­prot­stav­lja­nju ta­daš­njoj vlas­ti, pred­sjed­ni­ku, ra­tu. Ta­da nas ni­je bi­lo mno­go, ali ova div­na či­nje­ni­ca da je ne­ki dan 50 ti­su­ća lju­di iz­iš­lo na uli­ce go­vo­ri o gra­đan­skom od­bi­ja­nju kon­zer­va­tiv­ne des­ni­ce i pri­mi­ti­viz­ma. To se 90-ih ni­je mo­glo do­go­di­ti, ali do­go­di­lo se sa­da. Me­ni osob­no ni­je više do tog ti­pa an­ga­žma­na. Išao sam na ma­li pro­s­vjed kul­tur­nja­ka ka­da se pr­vi put pre­zen­ti­ra­la Vla­da, s na­gla­skom na mi­nis­tra kul­tu­re, o ko­je­mu ne­mam ni­šta li­je­po re­ći.

Ka­ko bis­te od ta­da do danas oci­je­ni­li kul­tur­nu po­li­ti­ku mi­nis­tra Ha­san­be­go­vi­ća?

On ne­ma kul­tur­nu po­li­ti­ku. Ni­šta ni­je na­pra­vio na pla­nu kul­tu­re, sa­mo je ne­ke ins­ti­tu­ci­je uki­nuo, ne­ke po­ku­šao uki­nu­ti i ins­ta­li­rao svo­je lju­de. On je za­čet­nik te­ze da smo mi kul­tur­nja­ci za­pra­vo ne­rad­ni­ci. Vo­lio bih vi­dje­ti nje­go­vu vi­zi­ju kul­tu­re, ali on to ni­je u sta­nju ar­ti­ku­li­ra­ti.

Ka­ko to da nis­te ni u jed­nom druš­tvu pi­sa­ca?

Pres­tao sam se sla­ga­ti s Druš­tvom hr­vat­skih knji­žev­ni­ka zbog iz­ra­zi­tih na­ci­ona­li­za­ma. Ta­da sam po­kre­nuo Hr­vat­sko druš­tvo pi­sa­ca, ali on­da se po­ka­za­lo da ni to druš­tvo ni­je li­še­no bu­da­la­šti­na. Osim to­ga, ja sam anar­hist u svo­joj biti i u svo­joj mis­li, pa ne mogu biti ni u kak­voj u or­ga­ni­za­ci­ji.

Ni­sam ni u jed­nom druš­tvu pi­sa­ca: iz DHK sam oti­šao, a HDP ni­je imun na bu­da­la­šti­ne Te­ško bi sad bi­lo os­no­va­ti FAK, to je bio poseban tre­nu­tak, epo­hal­na smje­na dvi­ju po­eti­ka

Sves­tra­na ste oso­ba: pre­vo­di­telj, knji­žev­nik, dram­ski pi­sac, no­vi­nar, ba­vi­te se i glaz­bom... Gdje se naj­bo­lje osje­ća­te?

Ia­ko te­ško pi­šem, to je sva­ka­ko knji­žev­nost. Spor sam, kas­nim, jer sam per­fek­ci­onist. Ne mogu pre­da­ti tekst ko­ji me­ni ni­je do-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.