4. ili 11. ruj­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Mo­gu­ći da­tum no­vih iz­bo­ra Od od­lu­ke pred­sjed­ni­ce do iz­bo­ra mo­ra pro­ći 30 dana, a naj­vi­še 60 dana od ras­pu­šta­nja Sa­bo­ra pa su iz­bo­ri mo­gu­ći 4. ili 11. ruj­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.