Ta­li­ja­ni će iz­van trav­nja­ka ima­ti pu­no na­vi­ja­či­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Ta­li­jan­ski no­go­met­ni re­pre­zen­ta­tiv­ci po­ka­za­li su i svo­je dru­go, ele­gant­no li­ce. U služ­be­nim su odi­je­li­ma do­ka­za­li da su uvi­jek naj­e­le­gant­ni­ji deč­ki iz­van trav­nja­ka. I u Fran­cu­skoj će si­gur­no ima­ti naj­vi­še na­vi­ja­či­ca.

Ta­li­jan­ski no­go­met­ni iz­bor­nik An­to­nio Con­te u raz­go­vo­ru s pred­sjed­ni­kom sa­ve­za Car­lom Ta­vec­c­hi­om

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.