Eu­ro par­la­men­tar­ci HDZ- a: Na­ci­onal­ni in­te­res je sta­bil­nost, a ne ru­še­nje Vla­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Du­brav­ka Šu­ica, Iva­na Ma­le­tić, An­drej Plen­ko­vić i Da­vor Ivo Sti­er, sve HDZ-ovi euro­par­la­men­tar­ci, ju­čer su upu­ti­li pi­smo HDZ-ovim sa­bor­skim zas­tup­ni­ci­ma zbog ne­iz­vjes­nih po­li­tič­kih do­ga­đa­nja i uvr­šta­va­nja na dnev­ni red Sa­bo­ra gla­sa­nja o po­vje­re­nju pre­mi­je­ru Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću. U pi­smu se pro­ti­ve ru­še­nju ak­tu­al­nog pre­mi­je­ra i Vla­de. Sta­va su da svi za­jed­no tre­ba­ju pre­uze­ti po­li­tič­ku od­go­vor­nost za Hr­vat­sku jer je vje­ro­dos­toj­nost HDZ-a pred is­ku­še­njem. Sta­bil­nost Vla­de, na­vo­de pot­pis­ni­ci iz Bruxel­le­sa, sma­tra­ju ključ­nom za opo­ra­vak gos­po­dar­stva ko­ji je bio pri­ori­tet pro­gra­ma us­mje­re­nog na osi­gu­ra­nje bo­ljit­ka hr­vat­skih gra­đa­na. Sto­ga tre­ba os­na­ži­ti po­zi­tiv­ne tren­do­ve i is­ko­ris­ti­ti po­volj­ne okol­nos­ti na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma zbog idu­će go­di­ne ko­ja će bi­ti jed­na od naj­zah­tjev­ni­jih u po­vi­jes­ti dr­ža­ve. U pi­smu se na­vo­di da je in­te­res dr­ža­ve, Vla­de i stran­ke is­pred in­te­re­sa bi­lo ko­jeg po­je­din­ca te da je u ovom tre­nut­ku, umjes­to ru­še­nja Vla­de ko­ju je HDZ for­mi­rao, u na­ci­onal­nom in­te­re­su nje­zi­na sta­bil­nost i funk­ci­onal­nost. (dai)

Kon­tra Ka­ra­mar­ka: Du­brav­ka Šu­ica, Iva­na Ma­le­tić, An­drej Plen­ko­vić i Da­vor Ivo Sti­er

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.