Idu­ći tje­dan znat će se je li Ka­ra­mar­ko bio u su­ko­bu in­te­re­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Po­vje­rens­tvo za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa vje­ro­jat­no će idu­ći tje­dan do­ni­je­ti ko­nač­nu od­lu­ku je li pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de To­mis­lav Ka­ra­mar­ko bio u su­ko­bu in­te­re­sa ili ni­je. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo u Po­vje­rens­tvu, već u pe­tak bi mo­gao bi­ti objav­ljen da­tum odr­ža­va­nja i dnev­ni red jav­ne sjed­ni­ce na ko­joj će bi­ti objav­lje­na ko­nač­na od­lu­ka. Doz­na­je­mo i ka­ko Po­vje­rens­tvo sa­da ima do­volj­no ma­te­ri­ja­la za do­no­še­nje ko­nač­ne od­lu­ke, što zna­či da je To­mis­lav Ka­ra­mar­ko oči­to dos­ta­vio do­pu­nu svog oči­to­va­nja o slu­ča­ju Kon­zul­tan­ti­ca. Po­vje­rens­tvo za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa po­kre­nu­lo je 18. svib­nja pos­tu­pak u slu­ča­ju To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka na­kon obja­ve po­da­ta­ka o pos­lov­nom od­no­su iz­me­đu Ka­ra­mar­ko­ve su­pru­ge i nje­go­va pri­ja­te­lja Jo­si­pa Pe­tro­vi­ća, lo­bist MOL-a. (pmž)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.