Za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra i Čačić, HSS, SDSS...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Hr­vat­ski la­bu­ris­ti u sa­bor­sku su pro­ce­du­ru ju­čer upu­ti­li zah­tjev za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra ra­di ras­pi­si­va­nja pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra. U to­me ih po­dr­ža­va­ju i SDP, HNS, HSU, IDS, HSS, HDSSB, SDSS i Radimir Čačić, Klub na­ci­onal­nih ma­nji­na na če­lu s Fu­ri­jem Ra­di­nom, ne­za­vis­ni Sti­pe Pe­tri­na, Ivan Vi­li­bor Sin­čić iz Ži­vog zi­da. Ako se to­me pri­dru­ži i Most, ko­ji još raz­miš­lja, pre­ma ne­koj ra­ču­ni­ci, čak bi 81 zas­tup­nik to po­dr­žao ia­ko je mo­gu­će da ih bu­de i vi­še jer se još ni­su svi iz­jas­ni­li. Ključ­ni pro­blem ovog pri­jed­lo­ga za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra jest što se tre­ti­ra kao pri­jed­log za­ko­na, što zna­či da ga pred­sjed­nik Sa­bo­ra, na­kon što ga uvr­sti na dnev­ni red, mo­že dr­ža­ti na dnu, pa i do kra­ja man­da­ta, kad god on bio. Ne­ma pro­pi­sa­nih ro­ko­va u ko­ji­ma bi se ovaj zah­tjev mo­rao ras­pra­vi­ti i iz­gla­sa­ti. – Od­go­vor­nost svih nas u Sa­bo­ru le­ži u či­nje­ni­ci da mo­ra­mo re­agi­ra­ti i dje­lo­va­ti i je­di­no što mo­že­mo na­pra­vi­ti jest ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra, iz­van­red­ni iz­bo­ri na ko­ji­ma će­mo da­ti gra­đa­ni­ma mo­guć­nost da po­nov­no iz­a­be­ru. Na­dam se da će nam ovo is­kus­tvo bi­ti zr­no mu­dros­ti ko­je nam ne­će do­pus­ti­ti da ra­di­mo is­te gre­ške i na­sje­da­mo na is­te pri­če kao pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci – po­ru­či­la je Nan­si Ti­re­li iz La­bu­ris­ta. (Tea Ro­mić)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.