Za­što ima to­li­ko ne­za­do­volj­nih “kli­je­na­ta” Ži­vog zi­da?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bma)

Sti­pe Pe­tri­na ju­čer se na Fa­ce­bo­oku obru­šio na Iva­na Vi­li­bo­ra Sin­či­ća tvr­de­ći da mu se jav­lja­ju lju­di ra­zo­ča­ra­ni po­na­ša­njem Ži­vog zi­da pa se za­pi­tao: “Što ako se ‘mla­di hr­vat­ski su­per­man’ svi­ma laž­no pred­stav­ljao? Za­ni­ma me za­što ima to­li­ko ne­za­do­volj­nih ‘kli­je­na­ta’ Ži­vog zi­da?” Na­veo je po­tom dio po­ru­ke u ko­joj mu se obra­ća de­lo­ži­ra­na maj­ka tro­je dje­ce s tvrd­njom da ju je Ži­vi zid bra­nio, ali i os­ta­vio ve­li­ki tro­šak de­lo­ža­ci­je ko­ji, una­toč obe­ća­nju, ni­je pod­mi­rio. Ka­ko joj se u Ži­vom zi­du vi­še nit­ko ne jav­lja, mo­li Pe­tri­nu da nje­nu po­ru­ku uru­či Sin­či­ću ko­jem za­mje­ra što “is­ko­ri­šta­va naj­jad­ni­je lju­de da se po­li­tič­ki pro­bi­je”. Do Sin­či­će­va do­go­vo­ra ju­čer ni­smo us­pje­li do­ći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.