Pot­pi­sa­ni de­se­to­go­diš­nji ugo­vo­ri o za­ku­pu lo­vi­šta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Lo­vo­za­kup­ni­ci za­jed­nič­kih lo­vi­šta u Brod­sko-po­sav­skoj žu­pa­ni­ji pot­pi­sa­li su pre­os­ta­lih pet de­se­to­go­diš­njih ugo­vo­ra o za­ku­pu lo­vi­šta. Ovi­me je za­vr­še­na pro­ce­du­ra pro­du­lje­nja lo­vo­za­ku­pa za ukup­no 25 za­jed­nič­kih otvo­re­nih lo­vi­šta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.