Za gur­ma­ne sla­ni­na i no­vost na tr­ži­štu – li­ker od tam­nog pi­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Obrt BAK je­di­ni je na da­ru­var­skom Fes­ti­va­lu po­du­zet­niš­tva pred­sta­vio mes­ne pro­izvo­de, a OPG Di­du­li­ca paž­nju je priv­la­čio svo­jim žes­ti­ca­ma – li­ke­rom od svi­je­tlog pi­va te no­vi­te­tom li­ke­rom od tam­nog pi­va ko­ji je svoj put pro­na­šao i do ve­ćih tu­ris­tič­kih des­ti­na­ci­ja po­put Spli­ta i Pri­mo­šte­na. Ia­ko li­ker od pi­va na tr­ži­štu pos­to­ji već ne­ko vri­je­me, vr­sta pro­izve­de­na od tam­nog pi­va nji­ho­va je ide­ja.

Obrt BAK iz Vin­ko­va­ca pred­sta­vio je svo­je ko­ba­si­ce, ham­bur­ge­re i sla­ni­nu

Ma­ri­na Go­lub iz OPG-a Di­du­li­ca pro­izvo­di li­ke­re, dže­mo­ve i kan­di­ra­no vo­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.