Og­nje­no­vić učio dje­cu što je zdra­vo i za­što je­de­mo – oči­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Da­ru­var­ski Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPG-ova po­dr­ža­la je i tvrt­ka Maj­stor ku­har iza ko­je sto­ji vr­s­ni gas­tro­nom­ski struč­njak i li­ce s ma­lih ekra­na Bran­ko Og­nje­no­vić. U nje­go­voj su ra­di­oni­ci naj­mla­đi uči­li ka­ko pri­pre­mi­ti zdrav obrok. Cilj je, ka­že Og­nje­no­vić, na­uči­ti ih da od ma­lih no­gu u pre­hra­nu uvr­ste kva­li­tet­ne na­mir­ni­ce. – Dje­cu že­li­mo na­go­vo­ri­ti na re­do­vit do­ru­čak i što vi­še ze­le­ni­la. Pre­po­ru­ču­je­mo im ko­ri­šte­nje sir­nih na­ma­za umjes­to ma­jo­ne­ze. Paž­nju im us­mje­ra­va­mo i na vi­zu­al­ni iden­ti­tet hra­ne, što im se po­seb­no svi­dje­lo, jer ipak svi po­la obro­ka pr­vo je­de­mo oči­ma – ko­men­ti­rao je Og­nje­no­vić. Us­li­je­di­la je ro­šti­lja­da na ko­joj su poz­na­tom aka­de­mi­ku ku­li­nar­stva po­mo­gli ku­ha­ri da­ru­var­skog res­to­ra­na Te­ra­sa i na­uč­ni­ka iz Og­nje­no­vi­će­ve ku­li­nar­ske ško­le u Opa­ti­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.