Pu­ka­ni­ćev ubo­ji­ca pro­bu­dio se iz ko­me i mo­že sa­mos­tal­no sje­di­ti, ho­da­ti i jes­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (mbu)

Ro­ber­tu Ma­ta­ni­ću po­bolj­ša­lo se zdrav­s­tve­no sta­nje na­kon što ga je ute­gom po gla­vi iz­u­da­rao Da­rio Ši­ša­ko­vić

Ro­bert Ma­ta­nić (38), je­dan od aten­ta­to­ra na Ivu Pu­ka­ni­ća i Ni­ku Fra­nji­ća, ko­jeg je u za­tvo­ru te­ško oz­li­je­dio Da­rio Ši­ša­ko­vić (26), pro­bu­dio se iz ko­me i po­čeo je ko­mu­ni­ci­ra­ti s oko­li­nom. Pi­še to u na­la­zu dos­tav­lje­nom Op­ćin­skom gra­đan­skom su­du u pred­me­tu u ko­jem udo­vi­ca, sin i maj­ka ubi­je­nog Fra­nji­ća tu­že aten­ta­to­re i tra­že nak­na­du šte­te od oko mi­li­jun ku­na. Li­ječ­nik iz za­tvor­ske bol­ni­ce sud je iz­vi­jes­tio da Ma­ta­nić mo­že sa­mos­tal­no sje­di­ti, uz nad­zor fi­zi­ote­ra­pe­uta ho­da­ti po so­bi, a mo­že i sa­mos­tal­no jes­ti zdra­vom ru­kom. – Ko­mu­ni­ci­ra go­vo­rom, ali ne­raz­go­vi­jet­no i to sa­mo na jed­nos­tav­ne upi­te u smis­lu da – ne, do­bro – lo­še – pi­še u na­la­zu. Ipak, li­ječ­nik za­klju­ču­je da Ma­ta­nić ni­je ras­prav­no spo­so­ban te ne oče­ku­je bit­no po­bolj­ša­nje go­vor­nih spo­sob­nos­ti. Na­kon što ga je Ši­ša­ko­vić iz­u­da­rao ute­gom po gla­vi, Ma­ta­ni­ću je odo­bren pre­kid iz­dr­ža­va­nja 35-go­diš­nje kaz­ne za­tvo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.