Ma­mić: Me­ni je ovo kao ne­ki re­ality show

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

Op­tuž­ni­ca pro­tiv Zdrav­ka i Zo­ra­na Ma­mi­ća, Da­mi­ra Vr­ba­no­vi­ća te po­rez­ni­ka Mi­la­na Per­na­ra za, te­re­ti ih se, iz­vla­če­nje naj­ma­nje sto mi­li­ju­na ku­na iz Di­na­ma, ju­čer ni­je po­t­vr­đe­na. A pu­nih pet sa­ti za­sje­da­lo je op­tuž­no vi­je­će Žu­pa­nij­skog su­da u Osi­je­ku. Obra­ne su, na­ime, za­tra­ži­le iz­dva­ja­nje čak 89 is­ka­za svje­do­ka tvr­de­ći da su ne­za­ko­ni­ti, pa ta­ko i is­ka­za Lu­ke Mo­dri­ća te De­ja­na Lo­vre­na. Sud je to od­bio pa sli­je­de žal­be. – Ne bo­ji­mo se ma­te­ri­jal­nih do­ka­za, je­dva če­ka­mo da poč­ne pos­tu­pak, ima­mo to­li­ko do­ku­me­na­ta ko­ji­ma USKOK ne ras­po­la­že i la­ko će­mo kom­pro­mi­ti­ra­ti sve nji­ho­ve sta­vo­ve i na­vo­de – po­ru­čio je Ma­te Ma­tić, je­dan od bra­ni­te­lja. O op­tuž­ni­ci će se od­lu­či­va­ti po­nov­no, pro­cje­nju­je, za tri- če­ti­ri mje­se­ca. Zdrav­ko Ma­mić ni­je bio ne­za­do­vo­ljan. – Me­ni je to kao re­ality show, vi­še ni­šta ne ra­zu­mi­jem. Ali at­mo­sfe­ra je u sud­ni­ci bi­la fan­tas­tič­na, osje­ćao sam se ugod­no i že­lim ot­klo­ni­ti sve špe­ku­la­ci­je da sam ne­za­do­vo­ljan jer je spis de­le­gi­ran u Osi­jek. Do­šao sam u naj­dra­ži mi dio Hr­vat­ske – iz­ja­vio je Ma­mić.

OP­TUŽ­NI­CA NI­JE PO­T­VR­ĐE­NA Obra­ne su tra­ži­le iz­dva­ja­nje čak 89 is­ka­za, uklju­ču­ju­ći onaj Lu­ke Mo­dri­ća i De­ja­na Lo­vre­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.