Ma­tu­ran­ti tre­ba­li na­ves­ti simp­to­me stre­sa, dva ti­pa tes­ta in­te­li­gen­ci­je...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ik)

Ko­ji su simp­to­mi stre­sa s na­vo­đe­njem pri­mje­ra, ka­da dje­ca pri­hva­ća­ju i ka­ko shva­ća­ju na­če­lo kon­zer­va­ci­je, ka­ko je ras­po­re­đe­na in­te­li­gen­ci­ja me­đu sta­nov­niš­tvom s cr­ta­njem kri­vu­lje – bi­la su sa­mo ne­ka od pi­ta­nja na ko­ja je ju­čer od­go­va­ra­lo ne­što vi­še od če­ti­ri ti­su­će pris­tup­ni­ka na tes­tu iz psi­ho­lo­gi­je. Tre­ba­li su ta­ko­đer zna­ti dva ti­pa tes­ta in­te­li­gen­ci­je kao i ko­ja se me­to­da upo­treb­lja­va za pro­uča­va­nje na­vi­ja­ča na utak­mi­ca­ma. Ma­tu­ran­ti­ca­ma za­gre­bač­ke Dru­ge gim­na­zi­je Na­ta­li­ji Du­gan­džić, Lu­ci­ji Ki­sić, Kar­li Pet­ko­vić, Do­ri Ku­li­šić i Je­le­ni Ma­to­še­vić test ni­je bio te­žak ia­ko ka­žu da ni­su sve ri­je­ši­le i da je 80 mi­nu­ta bi­lo ma­lo za le­že­ran pris­tup. No rav­na­telj Dru­ge gim­na­zi­je Dra­go Ba­gić vje­ru­je da će nje­go­vi ovo­go­diš­nji ma­tu­ran­ti pos­ti­ći na dr­žav­noj ma­tu­ri do­bre re­zul­ta­te kao i pret­hod­ne ge­ne­ra­ci­je. I ju­če­raš­nji is­pi­ti dr­žav­ne ma­tu­re iz psi­ho­lo­gi­je i in­for­ma­ti­ke pro­tek­li su bez in­ci­de­na­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.