Ne­ma na­tje­ča­ja za ško­le, ni­je još po­če­la jav­na ras­pra­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ia­ko je već odav­no naj­av­lji­va­na jav­na ras­pra­va o pred­lo­že­nim ku­ri­ku­lar­nim do­ku­men­ti­ma, ona još uvi­jek ni­je po­če­la, a ne­ma ni na­tje­ča­ja za ško­le u ko­ji­ma bi se re­for­ma eks­pe­ri­men­tal­no pro­vo­di­la od je­se­ni ove go­di­ne, a ko­ji je mi­nis­tar Šus­tar naj­av­lji­vao. Svjes­tan pro­mjen­lji­vos­ti po­li­tič­ke si­tu­aci­je, Željko Sti­pić ka­že da ni­je “si­gu­ran da će, do­đe li do smje­ne vlas­ti, re­for­ma sa Zo­ra­nom Mi­la­no­vi­ćem bi­ti u bo­ljoj po­zi­ci­ji”. – Mi za­bo­rav­lja­mo da je ku­ri­ku­lar­na re­for­ma sa­mo jed­na od pet-šest promjena ko­je se tre­ba­ju do­go­di­ti u škol­s­tvu – upo­zo­ra­va Sti­pić. A sve one, osim ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, ni­su ni za­po­če­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.