U trav­nju go­to­vo 9000 tu­ris­ta ma­nje ne­go la­ni u is­tom mje­se­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rak)

Za mi­nus u če­t­vr­tom mje­se­cu ‘kri­vi’ su stran­ci, do­ma­ćih je, na­ime, u če­t­vr­tom mje­se­cu bi­lo 9,8 pos­to vi­še ne­go proš­le go­di­ne

Tra­vanj je bla­go pod­ba­cio. Tu­ris­ta je bi­lo 1,3, a no­će­nja 4,2 pos­to ma­nje ne­go la­ni u tom mje­se­cu. Gos­ti­ju je doš­lo 653.636, a mi­nus iz­no­si oko 8700 po­sje­ti­te­lja, pre­ma Dr­žav­nom za­vo­du za sta­tis­ti­ku. No­će­nja su do­ma­ći­ni u trav­nju upi­sa­li 1,6 mi­li­ju­na. Za­os­ta­tak za la­ni iz­no­si oko 73.000 no­će­nja. Do­ma­ćih je bi­lo ma­nje ne­go stra­na­ca, ali u trav­nju ih je na od­mor pu­to­va­lo go­to­vo 135.000; 9,8 pos­to vi­še ne­go u is­tom mje­se­cu la­ni. Plus od za­ma­lo 12.000 do­ma­ćih tu­ris­ta ni­je se, me­đu­tim, odra­zio na broj no­će­nja, ko­jih je tek ma­lo vi­še ne­go la­ni. Mr­ša­vi­ji tra­vanj­ski re­zul­ta­ti objaš­nja­va­ju se ti­me što je Us­krs ove go­di­ne bio u ožuj­ku. Da je sve ipak u oče­ki­va­nim ga­ba­ri­ti­ma, po­t­vr­đu­ju po­da­ci za pr­va če­ti­ri mje­se­ca pre­ma ko­ji­ma je tu­ris­ta bi­lo 7,5 pos­to, a no­će­nja 6,1 pos­to vi­še.

Mr­ša­vi­ji tra­vanj­ski re­zul­ta­ti objaš­nja­va­ju se ti­me što je Us­krs ove go­di­ne bio u ožuj­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.