Sve što ima ulo­žio u do­ma­će pi­te

Ivi­ca Lu­ken­da (29) u Osi­je­ku je otvo­rio Pi­ta bar i za­pos­lio de­set oso­ba

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić

Iskus­ne ku­ha­ri­ce pe­ku pi­te, no svoj su prin­cip ra­da pri­la­go­di­le ma­mi­nu re­cep­tu. U ku­hi­nji im po­ma­že i po­ka­zu­je i sam Ivi­ca su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net Osje­ča­nin Ivi­ca Lu­ken­da ( 29) dao je ot­kaz na si­gur­nom pos­lu, u dr­žav­noj služ­bi, pro­dao stan, otis­nuo se u pod­sta­nar­stvo i sve što ima ulo­žio u – pi­te. Otvo­rio je “Pi­ta bar” u Ra­di­će­voj uli­ci u sa­mom sre­di­štu gra­da. I sam se pri­mio ok­la­gi­je, na­učio va­lja­ti pi­te, ka­ko ka­že, “po se­ljač­ki”, a re­cep­tu­ra mu je do­bro zna­na još od dje­tinj­stva jer je – maj­či­na. – Tko god nam je do­la­zio u ku­ću, uvi­jek je tra­žio od ma­me da pe­če pi­te, svi smo se čas­ti­li nji­ma. Kad ih već svi to­li­ko vo­le, raz­miš­ljao sam, za­što ih ne bi­smo i pro­da­va­li – za­po­či­nje Ivi­ca. Ro­di­te­lji su mu, ina­če, iz Ko­mle­ti­na­ca kod Vin­ko­va­ca, a dje­do­vi i ba­ke iz Bu­so­va­če. – Odras­li su u si­ro­maš­tvu pa im je pi­ta bi­la po­jam. Ma­ma je pr­vu pi­tu is­pek­la s de­vet go­di­na – ka­že.

Na­por­no je ra­zva­lja­ti pi­tu

Ni sam ne zna odak­le mu hra­brost da na­pus­ti pris­to­jan po­sao i u je­ku kri­ze upus­ti se u pos­lov­nu avan­tu­ru, no vje­ru­je u svo­je pi­te. Za­pos­lio je de­set oso­ba, šes­te­ro na neo­dre­đe­no i če­tve­ro stu­de­na­ta ho­no­rar­no. Iskus­ne ku­ha­ri­ce pe­ku pi­te, no svoj su prin­cip pri­la­go­di­le ma­mi­nu re­cep­tu. A u ku­hi­nji im po­ma­že i po­ka­zu­je i sam Ivi­ca. – Zna šef ra­zva­lja­ti pi­tu, me­ne je učio. Pri­je sam je ra­z­vla­či­la ru­ka­ma, a ov­dje to ra­di­mo ok­la­gi­jom – po­ka­zu­je nam ku­ha­ri­ca, 56-go­diš­nja Ma­ri­ja Gre­gić. – Na­učio sam ih sprav­lja­ti pri­je šest mje­se­ci. Bi­lo bi nez­god­no da ku­ha­ri­ca­ma ne­kad ka­žem “ne­moj­te to ta­ko”, one me za­mo­le da im po­ka­žem, a ja ne znam – re­zi­mi­ra vlas­nik. Priz­na­je da mu se maj­ka dos­ta na­mu­či­la dok iz nje­go­vih ru­ku ni­je “iz­aš­la” vr­hun­ska pi­ta. – Iz­gle­da jed­nos­tav­no, ali je vr­lo na­por­no. Vjež­bam u te­re­ta­ni sva­ki dan, ali sam se baš umo­rio dok sam jed­nu pi­tu ra­zva­ljao – smje­ška se. A ku­ha­ri­ce u Pi­ta ba­ru umi­je­se ukup­no 50-ak tep­si­ja na dan, iz ko­jih se iz­re­že 400-ti­njak tro­ku­ta. I mo­ta­ju ih na sta­rin­ski na­čin. Kup­ci­ma nu­de se­dam vr­sta sla­nih pi­ta i dvi­je slat­ke, pa ta­ko i ze­lja- ni­cu, gi­ba­ni­cu, s pi­le­ti­nom te me­som, ve­ge­ta­ri­jan­sku i klju­ku­šu, što je po­seb­na vr­sta krum­pi­ru­še.

Dnev­no ku­ha­ri­ce umi­je­se pi­ta za 50-ak tep­si­ja iz ko­jih se iz­re­že 400-ti­njak tro­ku­ta

Go­di­nu i pol u pro­gons­tvu

Ivi­ca Lu­ken­da po ci­je­le je da­ne u svom ba­ru. Ni­je mu, ka­že, bi­lo te­ško ni pro­da­ti stan i pre­se­li­ti se jer je na mi­je­nja­nje adre­sa na­vi­kao. Ro­dom je Vu­ko­va­rac, obi­telj mu je go­di­nu i pol pro­ve­la u pro­gons­tvu. Otac mu je bio vu­ko­var­ski po­li­ca­jac, os­tao je u oku­pi­ra­nom gra­du i nes­tao te kr­va­ve je­se­ni 1991. Ti­je­lo mu do da­nas ni­je na­đe­no. – Ži­vot nam je bio ja­ko te­žak, a ja sam u ži­vo­tu sva­šta ra­dio, imao sam i svoj fit­ness-klub. Vje­ru­jem u na­še pi­te i pot­pu­no sam se to­me pre­dao pa sam si­gu­ran i da us­pjeh ne mo­že iz­os­ta­ti – op­ti­mis­ti­čan je Lu­ken­da.

Ivi­ci Lu­ken­di (li­je­vo) maj­ka je po­ka­za­la ka­ko umi­je­si­ti i ra­zva­lja­ti pi­tu Ku­ha­ri­ca Ma­ri­ja Gre­gić ka­že da pi­te va­lja­ju ok­la­gi­jom (oblo dr­vo za ra­zvi­ja­nje ti­jes­ta)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.