Na Las­to­vu po­kre­nut sus­tav jav­nih bi­ci­ka­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jp)

Sus­tav jav­nih bi­ci­ka­la next­bi­ke od utor­ka je po­kre­nut i na do­sad naj­eg­zo­tič­ni­joj lo­ka­ci­ji – oto­ku kris­tal­nih zvi­jez­da, Las­to­vu. Next­bi­ke bi­cik­li na Las­to­vu dos­tup­ni su na dvi­je lo­ka­ci­je: u sa­mom mjes­tu Lastovo (Pje­vor) i kod tra­jek­t­nog pris­ta­ni­šta u mjes­tu Ubli. Svi ko­ris­ni­ci ko­ji se re­gis­tri­ra­ju na Las­to­vu za 79 ku­na go­diš­nje čla­na­ri­ne jav­ne bi­cik­le mo­gu ko­ris­ti­ti i u osam gra­do­va i op­ći­na u Hr­vat­skoj gdje su do­sad uve­de­ni – Za­dru, Ši­be­ni­ku i Ma­kar­skoj, Gos­pi­ću, Kar­lov­cu, Sla­von­skom Bro­du i Za­gre­bu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.