Bi­la­lu Bos­ni­ću po­t­vr­đe­no se­dam go­di­na za­tvo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Žal­be­no vi­je­će Su­da BiH pra­vo­moć­no je osu­di­lo vo­đu is­la­mis­tič­kog se­le­fit­skog po­kre­ta u BiH Bi­la­la Bos­ni­ća na se­dam go­di­na za­tvo­ra po­t­vr­đu­ju­ći pr­vos­tu­panj­sku pre­su­du po ko­joj je pro­gla­šen kri­vim zbog vr­bo­va­nja i po­ti­ca­nja na te­ro­ri­zam.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.