Čak i pče­la­ri­ma olak­ša­li rad

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Vla­di­mir Pu­škaš osvo­jio je svo­jim apli­ka­ci­ja­ma pr­vo i dru­go mjes­to

Na na­tje­čaj je sti­glo ukup­no 70 pri­ja­va, od ko­jih je naj­vi­še bi­lo ve­za­no uz tu­ri­zam, čak 32

Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić

Na na­tje­ča­ju Start app Za­gre­bač­ke ban­ke za naj­bo­lje apli­ka­ci­je ko­je će olak­ša­ti pos­lo­va­nje ma­log po­du­zet­niš­tva, tvrt­ka Mo­bil­ne ko­mu­ni­ka­ci­je od­ni­je­la je po­bje­du za rje­še­nja ve­za­na uz lo­ko vož­nju i obra­du put­nih na­lo­ga, Adop­toTech za apli­ka­ci­ju ko­ja po­ma­že lak­šem za­poš­lja­va­nju kod po­du­zet­ni­ka, a Async za clo­ud apli­ka­ci­ju ko­ja olak­ša­va ži­vot pče- la­ri­ma. Sva­ka na­gra­đe­na tvrt­ka do­bi­la je po 100 ti­su­ća ku­na. Na nji­ho­vu dru­gom na­tje­ča­ju Start IT up pr­vo i dru­go mjes­to osvo­jio je Vla­di­mir Pu­škaš s pro­jek­tom za odo­bra­va­nje do­ku­me­na­ta ma­ilom, za što je do­bio 30 ti­su­ća ku­na, te rje­še­njem za raz­na ban­kar­ska odo­bre­nja jed­nim kli­kom i vir­tu­al­nu asis­ten­ci­ju, za što je do­bio 20 ti­su­ća ku­na. Tre­će­pla­si­ra­na je apli­ka­ci­ja asis­tent Mla­de­na Žu­pan­či­ća ko­ji je na­gra­đen s de­set ti­su­ća ku­na. Na na­tje­čaj je sti­glo ukup­no 70 pri­ja­va, od ko­jih je naj­vi­še bi­lo ve­za­no uz tu­ri­zam, čak 32.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.