Glu­mi­ca Te­re­sa Sal­da­na pre­mi­nu­la u Los An­ge­le­su u 61. go­di­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (mc)

Zvi­jez­da “Ra­zja­re­nog bi­ka” i ak­ti­vis­ti­ca za za­šti­tu žr­ta­va uho­đe­nja, hos­pi­ta­li­zi­ra­na je proš­log tjed­na, ali uz­rok nje­zi­ne smr­ti ni­je poz­nat Glu­mi­ca The­re­sa Sal­da­na poz­na­ta po ulo­zi u kul­t­nom fil­mu “Ra­zja­re­ni bik” pre­mi­nu­la je u 61. go­di­ni, po­t­vr­dio je Los An­ge­les Ti­mes. Proš­li tje­dan hos­pi­ta­li­zi­ra­na je u Los An­ge­le­su, no uz­rok smr­ti ni­je poz­nat. Glu­mi­ca će, osim po glu­mi, os­ta­ti za­pam­će­na i po gor­lji­voj bor­bi svo­je or­ga­ni­za­ci­je Vic­tims for Vic­tims za za­šti­tu oso­ba ko­je su žr­tve ne­či­jeg uho­đe­nja. Os­no­va­la ju je na­kon što je 1982. pre­ži­vje­la na­pad slu­đe­nog obo­ža­va­te­lja Ar­t­hu­ra Ric­har­da Jac­k­so­na ko­ji ju je iz­bo no­žem is­pred nje­zi­na sta­na u Hol­lywo­odu. Ia­ko je osu­đen na za­tvor zbog po­ku­ša­ja uboj­stva, ka­da je iz nje­ga iz­a­šao, nas­ta­vio joj je pri­je­ti­ti sve do svo­je smr­ti 2004. go­di­ne.

PROMO

1982. pre­ži­vje­la je na­pad slu­đe­nog obo­ža­va­te­lja ko­ji ju je iz­bo no­žem is­pred sta­na u Hol­lywo­odu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.