Di­no Gal­vag­no je osam mje­se­ci u ve­zi s tre­ne­ri­com Iva­nom Ku­kić

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (mc)

Biv­ši član ži­ri­ja “Mas­terChe­fa”, ku­har i lju­bi­telj ek­s­trem­nih spor­to­va Di­no Gal­vag­no na­šao je srod­nu du­šu ko­ja će ga pra­ti­ti u adre­na­lin­skim avan­tu­ra­ma. Ona je knjiž­ni­čar­ka i tre­ne­ri­ca fit­ne­ssa Iva­na Ku­kić, pi­še Story, a sku­pa su na­vod­no već osam mje­se­ci. Pod­sje­ti­mo se, 41-go­diš­nji Di­no pri­je dvi­je go­di­ne ras­tao se od su­pru­ge Snje­ža­ne, s ko­jom ima kće­ri Ki­aru i No­emi. A raz­log je bi­lo to što se za­lju­bio u 25-go­diš­nju Ri­je­čan­ku Ka­tju Use­nik, ko­ju smo do­ne­dav­no gle­da­li i kao sta­nar­ku Big Brot­her ku­će na RTL Te­le­vi­zi­ji. Di­no je sa­da opet sre­tan i za­ljub­ljen čo­vjek.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.