Sen­ka Bu­lić vo­li 18 go­di­na mla­đeg glaz­be­ni­ka Da­mi­ra Jo­si­po­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (mc)

I re­da­te­lji­ca Sen­ka Bu­lić pri­klju­či­la se oni­ma ko­ji sli­je­de ges­lo, u po­s­ljed­nje vri­je­me po­pu­lar­no me­đu poz­na­tim že­na­ma – mla­đe je sla­đe – pa lju­bi 18 go­di­na mla­đeg glaz­be­ni­ka Da­mi­ra Jo­si­po­vi­ća, pi­še Tpor­tal. Zbli­ži­li su se pri­je dvi­je go­di­ne ka­da su sku­pa ra­di­li na pred­sta­vi “Dre­am od Li­fe” o ži­vo­tu Pat­ti Smith u ko­joj 52-go­diš­nja Sen­ka glu­mi, a Da­mir svi­ra. Sku­pa su oko go­di­nu da­na, srod­ne su du­še i li­je­po im je. Ina­če, šar­mant­ni 34-go­diš­njak je iz Nov­ske, a svi­ra u sjaj­noj rock gru­pi Bo­no­bo Kid i ra­di kao ca­te­gory ma­na­ger u onli­ne tr­go­vi­ni in­for­ma­tič­kom opre­mom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.