I pos­li­je de­set sa­ti sni­ma­nja lje­po­ta Adri­ane Li­me ot­por­na je na umor

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (mc)

Iza Adri­ane Li­me već je 14 Vic­to­ria’s Se­cret re­vi­ja u ko­ji­ma smo se na­uži­va­li nje­zi­ne lje­po­te, ali uvi­jek nas opet oča­ra. Ta­ko je i sa­da ka­da je sni­mi­la no­vu kam­pa­nju za ta­li­jan­ski brend ku­pa­ćih kos­ti­ma Cal­ze­do­nia. Pa ia­ko se ma­ma dvo­je dje­ce po­ža­li­la na druš­tve­nim mre­ža­ma da ra­di po ci­je­le da­ne, da na sni­ma­nji­ma pro­vo­di i po de­set sa­ti dnev­no, pre­hla­đe­na i u go­la pa­ra­di­ra u hlad­nim uvje­ti­ma, ni­šta ne utje­če na nje­zi­nu lje­po­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.