Fes­ti­val za lju­bi­te­lje kon­ce­ra­ta, ka­za­li­šta i fol­k­lo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (Bra­ni­mir Po­fuk)

U atri­ju Ga­le­ri­je Klo­vi­će­vi dvo­ri, cr­k­vi sv. Ka­ta­ri­ne i na pla­tou Gra­dec od 28. lip­nja do 18. sr­p­nja priv­la­čan pro­gram Kon­cert­ne di­rek­ci­je Zagreb Kon­cert­na di­rek­ci­ja Zagreb, od­nos­no 35. iz­da­nje Ve­če­ri na Gri­ču, opet nu­di sa­svim no­vu kon­cep­ci­ju, to­li­ko ša­ro­li­ku da se do­is­ta vi­še ne mo­že go­vo­ri­ti is­klju­či­vo o fes­ti­va­lu kla­sič­ne glaz­be. Kla­si­ča­ri će i da­lje ima­ti is­tak­nu­tu ulo­gu, pa će na otvo­re­nju 28. lip­nja u atri­ju Klo­vi­će­vih dvo­ra nas­tu­pi­ti Za­gre­bač­ki so­lis­ti i iz­vr­stan mla­di za­gre­bač­ki pi­ja­nist Ivan Kr­pan. No, već slje­de­ćih ve­če­ri na Pla­tou Gra­dec nas­tu­pa­ju Run­dek Car­go Trio i Ana Ruc­ner. Sli­je­de pu­hač­ki kvin­tet Ka­la­mos te udru­že­ni Go­ra­nov­ci i Ko­mor­ni zbor Ivan Fi­li­po­vić u cr­k­vi sv. Ka­ta­ri­ne. Na ta tri mjes­ta do 15. sr­p­nja ni­zat će se nas­tu­pi Ami­re Me­du­nja­nin, Ma­ri­na Ma­ra­sa i Pe­tra Kla­sa­na, An­to­inea Boye­ra s Tri­jem Ma­te Ma­ti­ši­ća, za­gre­bač­kih glaz­be­ni­ka okup­lje­nih u spo­men na Mi­ru Fli­es Ši­ma­to­vić, po­pu­lar­nog sas­ta­va Me­ri­tas, Ka­je Far­s­zky, hr­vat­skih pop-te­no­ra, Za­gre­bač­kog or­ke- stra mla­dih i Mar­ka To­lje. U pro­duk­ci­ji Ope­re bb 18. sr­p­nja bit će iz­ve­de­na i Do­ni­zet­ti­je­va ko­mič­na jed­no­čin­ka Be­tly, a u dru­goj po­lo­vi­ci sr­p­nja sli­je­de nas­tu­pi fol­k­lor­nih an­sam­ba­la pod za­jed­nič­kim nas­lo­vom Ba­šti­na. Atrij Klo­vi­će­vih dvo­ra u pr­vom tjed­nu sr­p­nja pre­tvo­rit će se i u ka­za­liš­nu po­zor­ni­cu na ko­joj će gos­to­va­ti le­gen­dar­ne “Stil­ske vjež­be”, “Ri­ti­na ško­la”, “Za­gre­bač­ki vre­me­plov­ci” te mul­ti­me­dij­ski pro­jekt Mi­la­ne Vu­ko­vić Ru­njić i Da­ni­ela Ra­fa­eli­ća “Iz­bor za Miss 1926.! Uži­vo!!!”.

Ka­za­li­šte Pla­net art na Grič do­la­zi s pred­sta­va­ma Ple­me­na, Ri­ti­na ško­la (na sli­ci), Stil­ske vjež­be...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.