Dok­tor ko­ji je lju­di­ma pre­sa­đi­vao tes­ti­se ja­ra­ca

Film “Do ja­ja” go­vo­ri o J. R. Brin­k­leyu, ko­ji je po­čet­kom 20. st. ra­zvio kon­tro­verz­nu me­to­du li­je­če­nja ne­plod­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mi­le­na.za­jo­vic@ve­cer­nji.net

John R. Brin­k­ley stvar­na je po­vi­jes­na lič­nost o ko­joj pos­to­je broj­ni do­ku­men­tar­ni za­pi­si, a nje­go­va no­tor­nost ni­je za­sje­ni­la nje­go­vu sla­vu Mi­le­na Za­jo­vić U du­go­me­traž­nom na­tje­ca­nju Ani­ma­fes­ta ve­če­ras i su­tra igra do­ku­men­tar­no-ani­mi­ra­ni film “Do ja­ja” pros­lav­lje­ne re­da­te­lji­ce Pen­ny La­ne, o ži­vo­tu laž­nog dok­to­ra Joh­na R. Brin­k­leya ko­ji je iz­a­zvao pra­vu sen­za­ci­ju ka­da je po­čet­kom proš­log sto­lje­ća obja­vio da mo­že li­je­či­ti ne­plod­nost – pre­sa­đi­va­njem jar­če­vih tes­ti­sa.

Ushi­će­ni pa­ci­jen­ti

Ia­ko su nje­go­vi su­vre­me­ni­ci tvr­di­li da je to ne­mo­gu­će, ne­bro­je­ni očaj­ni­ci hr­li­li su ti­je­kom Ve­li­ke de­pre­si­je u Brin­k­leye­vu or­di­na­ci­ju. Pr­vo su, ot­kri­va­mo u fil­mu, do­no­si­li vlas­ti­te jar­ce, a po­tom je zbog ve­li­ke po­traž­nje dok­tor po­čeo uz­ga­ja­ti svo­je sta­do, iz ko­jeg su pa­ci­jen­ti mo­gli oda­bra­ti jar­ca s ko­jim su osje­ti­li naj­ve­ću po­ve­za­nost. Ushi­će­ni mu­škar­ci či­je su že­ne za­trud­nje­le (pi­ta­nje je s kim) na­kon što su po­sje­ti­li Brin­k­leya pro­ni­je­li su do­bar glas o dok­to­ru ko­ji spa­ša­va obi­te­lji da­le­ko iz­van gra­ni­ca Mil­for­da u Kan­sa­su, u ko­jem je ra­ni­je vo­dio ve­li­ku kli­ni­ku po­sve­će­nu uglav­nom li­je­če­nju gri­pe. U to vri­je­me nit­ko ni­je pro­pi­ti­vao kva­li­fi­ka­ci­je sa­mo­pro­gla­še­nog dok­to­ra, ko­ji za­pra­vo ni­ka­da ni­je za­vr­šio me­di­ci­nu, ne­go je na­kon tri go- di­ne ne­akre­di­ti­ra­ne me­di­cin­ske ško­le ku­pio di­plo­mu jed­ne sum­nji­ve us­ta­no­ve. Čak ni ka­da se na­šao pod is­tra­gom Ame­rič­kog me­di­cin­skog udru­že­nja, tvr­de­ći da ko­zjim go­na­da­ma mo­že iz­li­je­či­ti 27 raz­li­či­tih bo­les­ti, nje­go­va re­pu­ta­ci­ja ni­je bi­la uz­dr­ma­na – baš na­pro­tiv, do­bio je pri­li­ku pred­sta­vi­ti svoj za­hvat pred pra­vim li­ječ­ni­ci­ma či­ka­ške bol­ni­ce, a na lis­ti nje­go­vih pa­ci­je­na­ta naš­li su se i ne­ki hol­lywo­od­ski glum­ci, kao i glav­ni ured­nik Los An­ge­les Ti­me­sa, ko­ji mu je pre­ko svo­jeg lis­ta osi­gu­rao ve­li­ku sla­vu.

Ka­da je i sam po­že­lio pos­ta­ti gu­ver­ner, za kam­pa­nju je iz­gra­dio naj­ve­ći ra­dio na svi­je­tu

Od Mek­si­ka do Ka­na­de

Su­lu­di pot­hva­ti Joh­na R. Brin­k­leya tu ni­su sta­li: na­kon sa­mo ne­ko­li­ko go­di­na pos­la s ko­zjim tes­ti­si­ma do­volj­no se obo­ga­tio da u Kan­sa­su ku­pi vlas­ti­tu ra­di­opos­ta­ju pre­ko ko­je je pre­no­sio vi­jes­ti o svo­jim me­di­cin­skim us­pje­si­ma u do­mo­ve ti­su­ća su­na­rod­nja­ka. Na vr­hun­cu mo­ći imao je i vlas­ti­ti bej­z­bol­ski klub “Mil­for­do­ve ko­ze”, a kad ga je ka­li­for­nij­ska po­li­ci­ja po­ku­ša­la uhi­ti­ti zbog ile­gal­ne me­di­cin­ske prak­se, gu­ver­ner Kan­sa­sa od­bio ga je iz­ru­či­ti jer je dr­ža­vi do­no­sio pre­ve­lik pro­fit. Na­kon što su mu u SAD-u ipak odu­ze­li i li­ječ­nič­ku do­zvo­lu i ra­dij­sku kon­ce­si­ju, s mek­sič­ke stra­ne gra­ni­ce iz­gra­dio je naj­s­naž­ni­ju ra­di­opos­ta­ju na svi­je­tu, či­ji su va­lo­vi do­se­za­li čak do Ka­na­de, a pre­ko ko­je je vo­dio svo­ju pre­diz­bor­nu kam­pa­nju za gu­ver­ne­ra Kan­sa­sa. Što se do­go­di­lo kas­ni­je, ot­krij­te ve­če­ras u ki­nu Eu­ro­pa, a su­tra u Tu­škan­cu.

Sa­mo­pro­gla­še­ni dok­tor me­di­ci­ne tvr­dio je da ko­zjim go­na­da­ma mo­že iz­li­je­či­ti 27 raz­li­či­tih bo­les­ti, a iz­vr­šio je ti­su­će tran­s­plan­ta­ci­ja

Sja­jan film Pen­ny La­ne Ani­mi­ra­ni do­ku­men­ta­rac po­mak­nu­te es­te­ti­ke pri­je Ani­ma­fes­ta je pri­ka­zan na Sun­dan­ceu i u Rot­ter­da­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.