Umjet­ni­ci će či­ta­ti knji­ge ko­je bi udru­ga ‘U ime obi­te­lji’ za­bra­ni­la

Jav­no či­ta­nje odr­žat će se u Te­atru &TD u ne­dje­lju u 19 sa­ti, a ne­ki od gos­ti­ju su Do­ra Ru­žd­jak, Sa­ša Bo­žić, Je­le­na Mi­ho­lje­vić, Sen­ka Bu­lić...

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mi­le­na Za­jo­vić mi­le­na.za­jo­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Re­agi­ra­ju­ći na do­ku­men­te ko­ji su ne­dav­no iz­aš­li u jav­nost, a ko­ji­ma je udru­ga “U ime obi­te­lji” Želj­ke Mar­kić po­ku­ša­la ar­gu­men­ti­ra­ti iz­ba­ci­va­nje ne­kih od naj­u­gled­ni­jih do­ma­ćih i stra­nih pi­sa­ca iz pred­lo­že­nog škol­skog ku­ri­ku­lu­ma tvrd­njom da će mla­di zbog njih “pri­je ste­ći ovis­nost o por­no­gra­fi­ji ne­go že­lju za či­ta­njem kla­si­ka”, udru­ga Ar­te­ra­rij i Te­atar &TD or­ga­ni­zi­ra­ju jav­no či­ta­nje os­po­ra­va­nih nas­lo­va.

Uze­li sa­mo frag­men­te

Ri­ječ je o knji­ga­ma “De­be­la” Sil­vi­je Šes­to, “Lju­bav­nik” Mar­gu­eri­te Du­ras, “Mra­mor­na ko­ža” Sla­ven­ke Dra­ku­lić, “An­đeo u of­saj­du” Zo­ra­na Fe­ri­ća, “Čr­na ma­ti ze­mla” Kris­ti­ana No­va­ka i “Kaf­ka na ža­lu” H. Mu­ra­ka­mi­ja. – Po­je­di­ne des­ne i kon­zer­va­tiv­ne or­ga­ni­za­ci­je nas­to­je ih iz­ba­ci­ti iz lek­ti­re uzi­ma­ju­ći sa­mo frag­men­te ko­je sma­tra­ju pro­ble­ma­tič­ni­ma, ne oba­zi­ru­ći se na cje­lo­vi­tost i umjet­nič­ku kom­plek­s­nost do­tič­nih dje­la. Ovim či­ta­njem že­li­mo upu­ti­ti na važ­nost slo­bo­de od­go­ja i obra­zo­va­nja od kle­ri­kal­nih i kon­zer­va­tiv­nih sna­ga te na vri­jed­nost ovih dje­la – is­ti­ču or­ga­ni­za­to­ri do­ga­đa­nja. Jav­no či­ta­nje odr­žat će se 12. lip- nja u fo­ajeu Te­atra &TD s po­čet­kom u 19 sa­ti.

Glum­ci, re­da­te­lji, pis­ci

Ne­ki od glu­ma­ca, re­da­te­lja i pi­sa­ca ko­ji će či­ta­ti od­lom­ke iz knji­ga su Je­le­na Mi­ho­lje­vić, Na­ta­ša Ko­peč, Sa­ša Bo­žić, Do­ra Ru­žd­jak, Mi­li­ca Ma­noj­lo­vić, Fran­ka Per­ko­vić, Ur­ša Ra­ukar, Du­brav­ka Cr­no­je­vić- Ca­rić, Sen­ka Bu­lić, Iva­na Bu­ljan Le­ga­ti, Bar­ba­ra Ma­tej­čić, Ana Ton­ko­vić Do­len­čić, Ivan Ču­ić, Van­da Win­ter i Da­mir Mar­ko­vi­na.

Zo­ran Fe­rić na­šao se na po­pi­su ne­po­ćud­nih auto­ra me­đu ko­ji­ma su Mu­ra­ka­mi, M. Du­ras...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.