U po­hod na Eu­ro kre­ću s oba­le Že­nev­skog je­ze­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Nje­mač­ka no­go­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja već na­por­no tre­ni­ra u svo­joj ba­zi u Fran­cu­skoj. Ni­jem­ci su smje­šte­ni u ho­te­lu Evi­an-Les-Ba­ins, na oba­li Že­nev­skog je­ze­ra. Noć u ovom ek­s­klu­ziv­nom re­sor­tu sto­ji vi­še od 3000 ku­na. Bas­ti­an Sc­hwe­ins­te­iger i os­ta­tak eki­pe pr­vu utak­mi­cu u sku­pi­ni C igra­ju u Lil­leu 12. lip­nja pro­tiv Ukra­ji­ne.

Nje­mač­ki po­moć­ni tre­ner Tho­mas Sc­h­ne­ider pri­pre­ma te­ren za tre­ning zvi­jez­da el­fa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.