Eu­ro

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Ma­rio Man­džu­kić po­ru­čio je naj­bo­ljem tur­skom igra­ču i biv­šem su­igra­ču Ar­di Tu­ra­nu da će ga za­gr­li­ti, a da on­da sli­je­di no­go­met­na bit­ka U Lyo­nu, gra­du ve­li­ke hr­vat­ske no­go­met­ne sre­će (ta­mo smo tor­pe­di­ra­li Ni­jem­ce 1998.), odr­ža­na je zad­nja po­kaz­na vjež­ba do­ma­ći­na u bor­bi pro­tiv te­ro­riz­ma. Fran­cu­zi nas uvje­ra­va­ju da su sprem­ni, a od tih te­ma ne mo­gu po­bje­ći ni hr­vat­ski re­pre­zen­ta­tiv- ci ko­ji se u De­auvil­leu pri­pre­ma­ju za ne­dje­lju i dvo­boj pro­tiv Tur­ske (15 sa­ti, Park prin­če­va). – Po ovo­me što vi­dim, mje­re si­gur­nos­ti su kao i na sva­kom ve­li­kom na­tje­ca­nju. A o bom­ba­škim na­pa­di­ma uop­će ne raz­go­va­ra­mo, to ni­su na­še te­me – ka­že pr­vi na­pa­dač Hr­vat­ske Ma­rio Man­džu­kić. Ve­ći­ni će na­ših igra­ča obi­te­lji sti­ći na utak­mi­cu, a gol­man Su­ba­šić re­kao je da ima pu­ne ru­ke ulaz­ni­ca za pa­ri­ški dvo­boj.

KA­KO DO­ĆI DO STA­DI­ONA, MA­NJE POTROŠITI I ZA­BA­VI­TI SE

Po­raz Špa­njol­ske pro­tiv Gru­zi­je ne­će za­va­ra­ti na­še no­go­me­ta­še, i da­lje je fu­ri­ja pr­vi fa­vo­rit

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.