1, 9%

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

tre­ba­lo bi ove go­di­ne ras­ti hr­vat­sko gos­po­dar­stvo po pro­cje­na­ma Svjet­ske ban­ke, što je za po­la pos­tot­nog bo­da vi­še no što su pre­dvi­đa­li u si­ječ­nju

Svjet­ska ban­ka opet je sni­zi­la pro­cje­ne za svjet­sko gos­po­dar­stvo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.