Naj­važ­ni­je ju­če­raš­nje od­lu­ke Vla­de ko­joj pri­je­ti pad u Sa­bo­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

PRO­JEKT LNG TER­MI­NA­LA

Vla­da je do­ni­je­la za­klju­čak o ubr­za­nju pro­ce­sa pri­pre­me i pro­ved­be pr­ve fa­ze pro­jek­ta – to se po­se­bi­ce od­no­si na tvrt­ku LNG Hr­vat­ska. “RH se mo­ra pri­pre­mi­ti i iz­gra­di­ti plu­ta­ju­ći ter­mi­nal”

EKSPLOATACIJA NAF­TE I PLI­NA

Da­na je su­glas­nost na ugo­vo­re o is­tra­ži­va­nju i eks­plo­ata­ci­ji naf­te i pli­na za šest po­lja na kop­nu. Ugo­vo­ri će se pot­pi­sa­ti s Inom, Oan­dom PLC i Ver­mi­li­onom

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Pri­hva­ćen Zakon o javnoj nabavi: “Eko­nom­ski naj­po­volj­ni­ja po­nu­da bit će je­di­ni kri­te­rij za oda­bir ponude u pos­tup­ku jav­ne na­ba­ve”, objaš­nja­va Vla­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.