Bal­da­sar pre­šao Ban­di­ću – on mu je i pri­je dvi­je go­di­ne za­pos­lio kćer

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (lk)

Na­kon ras­pu­šta­nja split­skog SDP-a, split­ski gra­do­na­čel­nik Ivo Bal­da­sar prik­lo­nio se za­gre­bač­kom gra­do­na­čel­ni­ku te pre­šao u nje­go­vu stran­ku Ban­dić Mi­lan 365 – Stran­ku ra­da i so­li­dar­nos­ti. Ta­ko će njih dvo­ji­ca već da­nas pot­pi­sa­ti su­rad­nju na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, no to ni­je pr­va po­vez­ni­ca za­gre­bač­kog i split­skog gra­do­na­čel­ni­ka. Na­ime, u ruj­nu 2014. go­di­ne u Za­gre­bač­kom hol­din­gu, za­la­ga­njem Slo­bo­da­na Lju­bi­či­ća, bli­skog Ban­di­će­va su­rad­ni­ka i ta­daš­njeg pred­sjed­ni­ka upra­ve Hol­din­ga, za­pos­le­na je Iva­na Bal­da­sar, kći split­skog gra­do­na­čel­ni­ka ko­ja i da­nas ra­di u toj naj­ve­ćoj ko­mu­nal­noj tvrt­ki u Hr­vat­skoj. Te je go­di­ne prim­lje­na kao re­fe­ren­ti­ca u Služ­bi za od­no­se s jav­noš­ću ko­ju je hva­lio sam Slo­bo­dan Lju­bi­čić, a ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, Bal­da­sa­ro­va kći ubr­zo na­kon za­pos­le­nja otiš­la je na ro­dilj­ski.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.