HDZ ima ve­ći­nu za ru­še­nje Ore­ško­vi­ća, za no­vu Vla­du ne­ma

Zdrav­ko Ma­rić, mi­nis­tar fi­nan­ci­ja, je­di­ni je kan­di­dat HDZ-a za no­vog pre­mi­je­ra Pe­trov Ka­ra­mar­ku: Po­ka­ži ve­ći­nu u Sa­bo­ru ili ide­mo na iz­bo­re

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Mar­ko Špo­ljar, Tea Ro­mić

Most ne­će žr­tvo­va­ti Ore­ško­vi­ća jer u nje­ga ima­mo pot­pu­no po­vje­re­nje. Pe­trov mu vje­ru­je i na to ne mo­že i ne že­li pris­ta­ti, ka­že naš iz­vor

Pot­pred­sjed­nik Vla­de i li­der Mos­ta Bo­žo Pe­trov ju­čer je u svo­joj kris­tal­no jas­noj po­ru­ci še­fu HDZ-a To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku ba­cio ru­ka­vi­cu u li­ce. Os­ta­li­ma je po­ru­čio da Most ne­će su­dje­lo­va­ti u po­li­tič­koj tr­go­vi­ni i naj­a­vio iz­bo­re kao mo­gu­će rje­še­nje. – Vri­je­me je da se pre­ki­ne sa­pu­ni­ca. HDZ po me­ni ima dvi­je op­ci­je, a ako ne mo­gu ni jed­no ni dru­go, vri­je­me je za iz­bo­re. Ne­ma vi­še li­ci­ta­ci­ja. Pr­va op­ci­ja je da ko­nač­no ka­žu či­je to ru­ke ima­ju, da pos­tro­je tih 76 zas­tup­ni­ka, ne­ka do­ka­žu da ne ble­fi­ra­ju. Dru­ga op­ci­ja je da HDZ po­vu­če To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka iz Vla­de i po­nu­di ne­kog dru­gog za pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de. Ako ni­su u sta­nju na­pra­vi­ti ni pr­vo ni dru­go, on­da mis­lim da je vri­je­me da se ras­pi­šu no­vi iz­bo­ri i da se pre­da sud­bi­na u ru­ke hr­vat­skih gra­đa­na – re­kao je Pe­trov. Ko­nač­ni od­go­vor HDZ-a oče­ku­je vr­lo br­zo, za dva-tri da­na. Most pot­pu­no sto­ji iza pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća, od HDZ-a tra­ži pov­la­če­nje zah­tje­va za nje­gov opo­ziv.

Pre­kri­žio Ka­ra­mar­ka

– Pod­sje­ćam da je ci­je­la si­tu­aci­ja nas­ta­la zbog po­li­tič­ke od­go­vor­nos­ti sa­mo jed­ne oso­be. Ni gos­po­din Ore­ško­vić ni ja ni­smo od­go­vor­ni za ovu si­tu­aci­ju. Ja sam osob­no nu­dio svo­ju gla­vu, sad vi­še uop­će ne znam za­što, na plad­nju, i ju­čer i pre­kju­čer, sve se to od­bi­lo. Za me­ne ovo ni­je HDZ, ovo je za me­ne sa­mo skup po­je­di­na­ca ko­ji su osob­ni in­te­res sta­vi­li is­pred dr­žav­nog – re­kao je Pe­trov, či­me je de fac­to To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka pot­pu­no pre­kri­žio kao dalj­njeg su­go­vor­ni­ka. – Vi­še ne­mam s ki­me ni o bi­lo če­mu raz­go­va­ra­ti. Jer ci­je­la ova si­tu­aci­ja nas­ta­la je sa­mo zbog jed­ne afe­re, ona zbog ko­je pro­zi­va­mo ci­je­lo vri­je­me za po­li­tič­ku neo­d­go­vor­nost gos­po­di­na Ka­ra­mar­ka – re­kao je Pe­trov ju­čer na Mar­ko­vu tr­gu okru­žen Mos­to­vim mi­nis­tri­ma i sa­bor­skim zas­tup­ni­ci­ma. Pe­trov je vr­lo bur­no re­agi­rao i na HDZ ko­ji već dva da­na pum­pa pri­ču su­ge­ri­ra­ju­ći da on mo­žda i ne­ma svih 12 sa­bor­skih zas­tup­ni­ka uz se­be.

Na­da da će prev­la­da­ti ra­zum

– Most ni­je na pro­da­ju. Oni ci­je­lo vri­je­me go­vo­re da ima­ju mos­tov­ce ko­ji će za njih pot­pi­sa­ti, pa ne­ka se po­ka­žu ko­nač­no. Ja sam sa svo­jim mos­tov­ci­ma bio i si­noć i znam ka­ko di­še­mo. Mi smo sprem­ni po­gi­nu­ti je­dan za dru­go­ga – za­klju­čio je Pe­trov. Ia­ko je re­kao da su no­vi iz­bo­ri jed­no od rje­še­nja, Most se još na­da da će “prev­la­da­ti ra­zum i od­go­vor­nost svih os­ta­lih čla­no­va HDZ-a i Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je te da će ko­nač­no da­ti pri­li­ku Vla­di”. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, ia­ko Most ne is­klju­ču­je ni iz­bo­re ni mo­guć­nost da Ka­ra­mar­ko na kon­cu sku­pi no­vu ve­ći­nu, oni još mis­le ka­ko HDZ u ne­ko­li­ko da­na pro­blem mo­že ri­je­ši­ti ta­ko da žr­tvu­je “kra­lja”, še­fa stran­ke Ka­ra­mar­ka, i na­go­vo­re ga da sam ode iz Vla­de. Naš iz­vor ka­že da ne­ma ni­kak­ve šan­se da Pe­trov pris­ta­ne na “tram­pu” – da sku­pa s Ka­ra­mar­kom iz Vla­de ode i Ore­ško­vić, a na nje­go­vo mjes­to do­đe “nes­tra­nač­ki struč­njak” po­put mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća. – Ni­je stvar u to­me je li Ma­rić kva­li­te­tan ili ni­je. Most ne­će da­ti pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća za­to što u nje­ga ima­mo pot­pu­no po­vje­re­nje. Pe­trov vje­ru­je Ore­ško­vi­ću i na to ne mo­že i ne že­li pris­ta­ti – ka­že naš iz­vor. Na­kon što su stva­ri na re­la­ci­ji Most – HDZ otiš­le pre­da­le­ko, sa­da, ka­ko doz­na­je­mo, i kod Mos­to­vih zas­tup­ni­ka i u Na­ci­onal­nom vi­je­ću Mos­ta prev­la­da­va miš­lje­nje da se Pe­trov ne bi tre­bao žr­tvo­va­ti i oti­ći iz Vla­de na­kon što (i ako) ode Ka­ra­mar­ko.

“Čel­nik Mos­ta ju­čer je bio iz­ba­čen iz rav­no­te­že. Vi­dje­lo se cr­ve­ni­lo, ljut­nja, bi­jes”

Ti­ho­mir Ore­ško­vić “Ci­je­la si­tu­aci­ja nas­ta­la je zbog jed­ne oso­be. Ni gos­po­din Ore­ško­vić ni ja ni­smo za to od­go­vor­ni”

To­mis­lav Ka­ra­mar­ko Pe­trov je še­fa HDZ-a pre­kri­žio: Vi­še ne­mam s ki­me ni o bi­lo če­mu raz­go­va­ra­ti

Kod Mos­to­vih zas­tup­ni­ka i u Na­ci­onal­nom vi­je­ću Mos­ta prev­la­da­va miš­lje­nje da se Pe­trov ne bi tre­bao žr­tvo­va­ti i oti­ći iz Vla­de na­kon što (i ako) ode To­mis­lav Ka­ra­mar­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.