Ka­ra­mar­ko svjes­no pre­pu­šta vlast SDP-u

Pa­met­ni bi us­pje­li uvje­ri­ti jav­nost da HDZ ni­je kriv za ne­us­pjeh vlas­ti ko­ja pro­pa­da, ne­go da je, što­vi­še, sam žr­tva jed­ne ne­us­pješ­ne su­rad­nje, što i ni­je mo­gao pre­dvi­dje­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Mi­lan Iv­ko­šić

Ho­će li pre­vrat u HDZ-u nas­tu­pi­ti br­zo, či­me bi se oču­va­la Vla­da i spri­je­či­li iz­bo­ri, ili će Ka­ra­mar­ko zglaj­za­ti na­kon njih

Ako u jav­nos­ti sa­da pos­to­ji ijed­no čvr­š­će uvje­re­nje, on­da je to go­to­vo sve­na­zoč­na prog­no­za da će na vr­lo vje­ro­jat­nim sko­rim iz­bo­ri­ma tri­jum­fi­ra­ti SDP. Ja baš u to ne vje­ru­jem jer, osim sla­bos­ti vlas­ti HDZ-a i Mos­ta, ne vi­dim što bi to Mi­la­no­vi­ću da­lo pred­nost i što ga je to uči­ni­lo bo­ljim ne­go što je bio uoči pro­tek­lih iz­bo­ra. Što­vi­še, nje­go­vo nas­to­ja­nje da raz­bi­je Most i iz nje­ga do­bi­je zas­tup­ni­ka ko­li­ko mu je po­treb­no, uvre­de na ra­čun mos­to­va­ca po­put one u ko­joj je se spr­dao s pro­mje­nom pre­zi­me­na, pa pri­jet­nja da vlas­ti spre­ma pa­kao, što mu je za­mje­re­no i u vlas­ti­toj stran­ci, nas­ta­vak žes­to­kog ide­olo­škog su­kob­lja­va­nja oko par­ti­za­na i us­ta­ša, itd. – sve je to bi­lo ta­ko re­ći ju­čer i ne­će bi­ti da su mu bi­ra­či to “div­lja­nje” za­bo­ra­vi­li. Zbro­ji­te li to s raz­lo­zi­ma zbog ko­jih je iz­gu­bio iz­bo­re, vi­djet će­te da je zbroj vi­še po­ra­ža­va­ju­ći ne­go obe­ća­va­ju­ći. A iz­bo­re je iz­gu­bio u pr­vom re­du zbog ka­tas­tro­fal­nih uči­na­ka svo­je vlas­ti. Po­nov­no ću ci­ti­ra­ti jed­nog ne­upit­no li­je­vog i vr­lo res­pek­ta­bil­nog ko­le­gu ko­ji je na­pi­sao: “Na­kon me­ne duž­nič­ki po­top! – po­ru­čio je fak­tič­ki Zo­ran Mi­la­no­vić. Kad je pre­uzeo vlast, jav­ni dug iz­no­sio je oko 49 pos­to BDP-a. U 2015. iz­no­sio je 89,2 pos­to BDP-a. To što je Mi­la­no­vić uči­nio gra­ni­či sa zlo­dje­lom. Stran­ka ko­ja je to do­pus­ti­la i, što­vi­še, po­dr­ža­la di­sk­va­li­fi­ci­ra­la se za vlast”. Ne znam ima­ju li to da­nas na umu i ne­ki ko­le­ge zdes­na ko­ji pre­dvi­đa­ju ve­li­ku Mi­la­no­vi­će­vu po­bje­du. I ne sa­mo to. Ka­tas­tro­fal­no za­du­ži­va­nje u ino­zem­s­tvu, nas­ta­vak sro­za­va­nja hr­vat­skog gos­po­dar­stva, rast ne­za­pos­le­nos­ti, po­ja­ča­no is­e­lja­va­nje Hr­va­ta u ino­zem­s­tvo i dru­ge ne­vo­lje bi­le su pra­će­ne jed­na­ko ka­tas­tro­fal­nim mo­ra­lom u Mi­la­no­vi­će­vu vla­da­nju. Sit­ni­ca je što je do­bio pov­la­šte­ni za­jam za kup­nju sta­na u Er­ste ban­ci u us­po­red­bi s go­le­mim zaj­mom nje­go­va bra­ta ko­ji je do­bio u po­druž­ni­ci Ljub­ljan­ske ban­ke ko­ja je bi­la ote­la sto­ti­ne ti- su­ća eura hr­vat­skim šte­di­ša­ma pa je Slo­ve­ni­ja s Hr­vat­skom bi­la u te­škom spo­ru. Taj za­jam ku­di­ka­mo je za­maš­ni­ji i ne­pa­tri­ot­ski­ji od za­ra­de ko­ju je ima­la Ka­ra­mar­ko­va že­na ra­de­ći za lo­bis­ta MOL-a Jo­si­pa Pe­tro­vi­ća. Is­ti taj brat, Kre­ši­mir Mi­la­no­vić, po svje­do­če­nju biv­šeg mi­nis­tra Slav­ka Li­ni­ća i rav­na­te­lji­ce Hr­vat­skog dr­žav­nog ar­hi­va Vlat­ke Le­mić, pri­je­tio je i ucje­nji­vao u Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja i Ar­hi­vu ne bi li se iz­bo­rio za pos­lo­ve tvrt­ka­ma s ko­ji­ma je bio in­te­res­no po­ve­zan. A biv­ša mi­nis­tri­ca Mi­re­la Holy svo­je­dob­no je pro­zva­la Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća op­tu­žu­ju­ći ga da ju je pri­si­lja­vao da nje­go­vu slav­nom bra­tu omo­gu­ći ne­ke unos­ne ali pr­lja­ve pos­lo­ve. I da os­ta­ne­mo još ma­lo kod Mi­la­no­vi­će­ve obi­te­lji – nje­gov pr­vi ro­đak Bo­ško Po­ljak do­bio je mjes­to jed­nog od di­rek­to­ra u Na­ci­onal­nom par­ku Kr­ka na­kon što je kao ofi­cir JNA, od­biv­ši pri­je­ći u Hr­vat­sku voj­sku, bio u mi­ro­vi­ni 23 go­di­ne. No­vi­na­ri su se za­bav­lja­li na­bra­ja­ju­ći ko­ji su sve pre­mi­je­ro­vi ku­mo­vi i kuć­ni pri­ja­te­lji za­uze­li naj­od­go­vor­ni­ja mjes­ta u jav­nim tvrt­ka­ma. Svom to­tal­nom mo­ral­nom fi­ja­sku Mi­la­no­vić je do­dao i pot­po­ru na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma pra­vo­moć­no osu­đe­nim kri­mi­nal­ci­ma, kao što su Andro Vlahušić u Du­brov­ni­ku i Želj­ko Sa­bo u Vu­ko­va­ru. Ne­jas­no je, dak­le, na os­no­vi če­ga se pre­dvi­đa si­gur­na po­bje­da SDP-a i Mi­la­no­vi­ća na iz­bo­ri­ma ko­ji usko­ro sli­je­de. Kad bi se HDZ ra­zum­no po­na­šao u krat­kom vre­me­nu pri­je tih iz­bo­ra, kad ne bi to­nuo nas­to­je­ći da mu ne po­to­ne pred­sjed­nik Ka­ra­mar­ko, kad bi što pri­je na­šao ne­ke no­ve lju­de ko­ji bi vo­di­li pre­diz­bor­nu kam­pa­nju, mo­gao bi se vra­ti­ti bar na uvjer­lji­vost ko­ju je imao pri­je pro­tek­lih iz­bo­ra. I mo­žda u po­volj­ni­ju po­zi­ci­ju. Ne­ki su mar­lji­vi lju­di iz­ra­ču­na­li da je na lanj­skim iz­bo­ri­ma od 19 man­da­ta, ko­li­ko je Most do­bio, čak dva­na­est “oteo” HDZ-u. Sa­da je Most u an­ke­ta­ma pao is­pod pet pos­to i mo­žda idu­ći put i ne uđe u Sa­bor, što je za HDZ pri­li­ka da po­nov­no do­bi­je svo­je bi­ra­če ko­ji su se la­ni od­lu­či­li za Most. Pa­met­ni bi us­pje­li uvje­ri­ti jav­nost da HDZ ni­je kriv za ne­us­pjeh vlas­ti ko­ja pro­pa­da, ne­go da je, što­vi­še, sam žr­tva jed­ne ne­us­pješ­ne su­rad­nje, što i ni­je mo­gao pre­dvi­dje­ti. Da je bio i os­tao ve­li­ka stran­ka ko­ja je bi­la spu­ta­na ma­lim ali pa­kos­nim part­ne­rom ko­ji je bo­les­no ju­ri­šao upra­vo na nje­zi­nu ve­li­či­nu. Da je te­melj­na, traj­na i pre­sud­na hr­vat­ska po­li­tič­ka vri­jed­nost ko­ju je iz­da­la am­bi­ci­ja mos­to­va­ca – ko­li­ko krat­ko­traj­na to­li­ko i pla­me­na, pod­s­vjes­no zna­ju­ći da će usko­ro iz­go­rje­ti u za­bo­ra­vu. Ne bu­de li HDZ opet pra­vio kri­ve po­te­ze, nje­go­ve su šan­se na sko­rim iz­bo­ri­ma mno­go ve­ća ne­go šan­se ma­fi­jaš­tvom i nes­po­sob­noš­ću is­kom­pro­mi­ti­ra­nog Mi­la­no­vi­ća i SDP-a.

Ne bu­de li HDZ opet pra­vio kri­ve po­te­ze, nje­go­ve su šan­se na sko­rim iz­bo­ri­ma mno­go ve­će ne­go šan­se is­kom­pro­mi­ti­ra­nog SDP-a

Kad je Zo­ran Mi­la­no­vić pre­uzeo vlast, jav­ni je dug iz­no­sio oko 49 pos­to BDP-a, a 2015. go­di­ne 89,2 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.