KA­RA­MAR­KO ILI VJEŠTO BELFIRA ILI IMA SKRIVENE ADUTE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go

Je li To­mis­lav Ka­ra­mar­ko vr­hun­ski ble­fer ili ima ba­rem čvr­sta obe­ća­nja za 76 ru­ku u Sa­bo­ru? Je li se do­veo u naj­go­ru mo­gu­ću si­tu­aci­ju pa će na kra­ju na naj­go­ri na­čin sa­mo on mo­ra­ti iz­i­ći iz Vla­de ili će, još go­re za HDZ, odves­ti stran­ku na no­ve iz­bo­re? Ili će, ofor­mi li ve­ći­nu, bi­ti po­bjed­nik ove dra­ma­tič­ne kri­ze vlas­ti ko­ja tre­se Hr­vat­sku vi­še od mje­sec da­na? Ne po­bjed­nik u smis­lu da će ta no­va ve­ći­na bi­ti funk­ci­onal­na, to će vi­še bi­ti fran­ken­štajn ko­ali­ci­ja, bu­de li je uop­će. Ne­go u smis­lu da je anu­li­rao svoj opo­ziv i ri­je­šio se pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća i Bo­že Pe­tro­va. Ka­ra­mar­kov krug lju­di u HDZ-u uvje­ra­va da ima­ju no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu, ali neo­s­por­na je či­nje­ni­ca da Ka­ra­mar­ko još ne­ma ni­je­dan čvrst do­go­vor s ne­kim no­vim sa­vez­ni­kom (osim tri mos­tov­ca Po­sav­lja­ka). Dak­le, go­to­vo ni­šta ni­je na pa­pi­ru, do­go­vo­re­no i za­pe­ča­će­no. Mo­gu­će je da Ka­ra­mar­ko ima na­čel­na obe­ća­nja ili da mu nit­ko od po­ten­ci­jal­nih part­ne­ra, lo­gi­kom pre­go­va­ra­nja, (još) ni­je za­tvo­rio vra­ta za

Ka­ra­mar­ko još ne­ma ni­je­dan čvrst do­go­vor s no­vim part­ne­ri­ma (osim tri mos­tov­ca)

bi­lo ka­kav do­go­vor. Mo­gu­će je da su pred njim i odre­đe­ni us­tup­ci na ko­je bi tre­bao pris­ta­ti, a ko­je su po­ten­ci­jal­ni part­ne­ri pos­ta­vi­li kao uvjet su­rad­nje. Sa­ma či­nje­ni­ca da Ka­ra­mar­ko ne­će su­dje­lo­va­ti u no­voj Vla­di, ako pri­ku­pi no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu, već go­vo­ri da je je­dan us­tu­pak pre­ma part­ne­ri­ma na­pra­vio. U po­li­tič­koj dra­mi ko­ja je eska­li­ra­la u po­li­tič­ki cir­kus vi­še je te­ško ra­za­bra­ti što su ble­fo­vi, što spi­no­vi, a što či­nje­ni­ce. Lo­gi­ka i zdrav ra­zum jas­no go­vo­re da je no­vu ve­ći­nu iz­nim­no te­ško sas­ta­vi­ti bez Mos­ta. Za­tim, ta ve­ći­na mo­ra bi­ti sas­tav­lje­na od mnoš­tva sit­nih stran­či­ca i po­je­di­nač­nih zas­tup­ni­ka. Tre­će, da je ta­ko la­ko is­kro­ji­ti no­vi sas­tav par­la­men­ta, valj­da bi Ka­ra­mar­ko to uči­nio u “mir­no­dop­sko” vri­je­me ka­da ni­je bio op­te­re­ćen afe­rom Kon­zul­tan­ti­ca. Za­nim­lji­vo je da su se u HDZ-u ne­ki ko­ji su dan ra­ni­je bi­li pro­tiv Ore­ško­vi­će­va opo­zi­va na­glo okre­nu­li za Ka­ra­mar­ka na­kon što je re­kao da je spre­man oti­ći i po­vje­ro­va­li mu da mo­že sas­ta­vi­ti ve­ći­nu. Ili je imao ar­gu­men­te ili je, po­nav­lja­mo, vr­hun­ski ble­fi­rao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.