Se­lje­nje u EU bez ovje­re pres­li­ka vjen­ča­nog lis­ta, do­mov­ni­ce...

Uvo­de se i stan­dard­ni vi­še­je­zič­ni obras­ci dos­tup­ni na svim je­zi­ci­ma EU pa vi­še ne­će bi­ti po­treb­no pla­ća­ti pri­je­vod sud­skih tu­ma­ča

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav Kras­nec

Jav­ne is­pra­ve po­put rod­nog ili vjen­ča­nog lis­ta ili po­t­vr­de o ne­kaž­nja­va­nju od 2019. vri­je­dit će na po­dru­čju ci­je­log EU i vi­še se ne­će mo­ra­ti pre­vo­di­ti i cer­ti­fi­ci­ra­ti, od­lu­če­no je ju­čer u Eu­rop­skom par­la­men­tu, gdje je pri­hva­će­na ured­ba ko­ja sma­nju­je tro­ško­ve i for­mal­nos­ti za one ko­ji iz jed­ne čla­ni­ce EU se­le u dru­gu. – Vi­še od 14 mi­li­ju­na gra­đa­na EU ži­vi u dr­ža­vi čla­ni­ci raz­li­či­toj od svo­je ma­tič­ne dr­ža­ve. Oni su pri­si­lje­ni ba­vi­ti se mu­ko­tr­p­nim bi­ro­krat­skim pro­ce­du­ra­ma kad se že­le ože­ni­ti ili uda­ti, upi­sa­ti di­je­te u ma­tič­nu knji­gu ro­đe­nih ili do­ka­za­ti da ni­su kaž­nja­va­ni. Da­naš­njim gla­sa­njem na­pra­vi­li smo pr­vi ko­rak pre­ma sma­nje­nju tih bi­ro­krat­skih pre­pre­ka – rek­la je Mady Del­va­ux, luk­sem­bur­ška so­ci­jal­de­mo­krat­ki­nja ko­ja je u Eu­rop­skom par­la­men­tu bi­la iz­vjes­ti­te­lji­ca o ovoj no­voj ured­bi. Ured­ba pro­pi­su­je da dr­ža­va čla­ni­ca mo­ra kao vje­ro­dos­toj­ne pri­hva­ti­ti jav­ne is­pra­ve iz­da­ne u dru­goj dr­ža­vi Uni­je i pri­tom ih ne­ma po­tre­be ovje­ra­va­ti ži­gom, kao što je to da­nas slu­čaj. Dru­ga je no­vost uvo­đe­njem stan­dard­nih vi­še­je­zič­nih obra­za­ca, dos­tup­nih na svim je­zi­ci­ma EU, za­hva­lju­ju­ći ko­ji­ma vi­še ne­će bi­ti po­treb­no pla­ća­ti služ­be­ni pri­je­vod sud­skih tu­ma­ča i ovje­re­ni pres­lik. Ured­ba obu­hva­ća jav­ne is­pra­ve kao što su rod­ni list, vjen­ča­ni list, smr­tov­ni­ca, po­t­vr­da o bo­ra­vi­štu ili pre­bi­va­li­štu, po­t­vr­da o dr­žav­ljans­tvu, o ra­zvo­du bra­ka, o re­gis­tri­ra­nom part­ner­stvu i dru­gom. Ali ured­ba se ne od­no­si na sve­uči­liš­ne di­plo­me ili po­t­vr­de o inva­lid­nos­ti, ko­je se i da­lje ne­će auto­mat­ski priz­na­va­ti, ne­go tek na­kon ovje­re i pri­je­vo­da. – To su do­bre vi­jes­ti za oso­be ko­je se se­le u dru­gu dr­ža­vu EU zbog, pri­mje­ri­ce, stu­di­ra­nja ili za­poš­lja­va­nja. Po­ma­že­mo lju­di­ma da se la­ko kre­ću unu­tar Uni­je – ko­men­ti­ra­la je europ­ska po­vje­re­ni­ca za pra­vo­su­đe Vje­ra Jo­uro­va. Ured­ba je do­ne­se­na i za­to što je is­tra­ži­va­nje Eu­ro­ba­ro­me­tra po­ka­za­lo da 73% gra­đa­na EU že­li da se po­bolj­ša pro­tok jav­nih is­pra­va me­đu dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma.

Ured­ba se ne od­no­si na sve­uči­liš­ne di­plo­me ili po­t­vr­de o inva­lid­nos­ti, ko­je se i da­lje ne­će auto­mat­ski priz­na­va­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.