Po­ka­zat će­mo ve­ći­nu kad idu­ći tje­dan sru­ši­mo Ore­ško­vi­ća

Utje­caj­ni za­mje­nik Br­kić po­ru­čio je da iz­bo­ri ni­su rje­še­nje i ne­ka pres­ta­nu mis­li­ti o svo­jim fo­te­lja­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net Iva Pu­ljić-Še­go, Tea Ro­mić

Pr­go­me­to­va HRID bit će za opo­ziv pre­mi­je­ra, ali Pr­go­met ne­će su­dje­lo­va­ti u sla­ga­nju no­ve sa­bor­ske ve­ći­ne i no­ve Vla­de

No­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu po­ka­zat će­mo ka­da idu­ći tje­dan sru­ši­mo pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća u Sa­bo­ru. Ne­će­mo se valj­da pe­ca­ti na iz­ja­ve ner­voz­nog Bo­že Pe­tro­va. Od­go­vor je to iz Ka­ra­mar­ko­va kru­ga u HDZ-u na­kon što je Bo­žo Pe­trov ju­čer za­tra­žio da HDZ ili po­ka­že tih 76 zas­tup­ni­ka ili ne­ka Ka­ra­mar­ko od­stu­pi iz Vla­de s mjes­ta pot­pred­sjed­ni­ka ili sli­je­de no­vi iz­bo­ri. HDZ je zah­tjev za opo­zi­vom pre­mi­je­ra u sa­bor­sku pro­ce­du­ru upu­tio u uto­rak, a u Sa­bo­ru na gla­sa­nju mo­že bi­ti naj­ra­ni­je u če­t­vr­tak, dak­le dan pri­je zad­njeg ro­ka za iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja Ka­ra­mar­ku zbog slu­ča­ja Kon­zul­tan­ti­ca. Pad­ne li Vla­da u če­t­vr­tak, on­da opo­ziv Ka­ra­mar­ka vi­še ne­ma smis­la. HDZ, iz­gle­da, ima ve­ći­nu (i bez SDP-a) ko­jom će sru­ši­ti pre­mi­je­ra, a ti­me i Vla­du u Sa­bo­ru, no i da­lje ne­ma ve­ći­nu za no­vu Vla­du. Ka­ra­mar­ko igra na 30 da­na ko­ji sli­je­de na­kon ru­še­nja Vla­de u Sa­bo­ru u ko­ji­ma bi no­vi man­da­tar pred­sjed­ni­ci Ko­lin­di Gra­bar-Ki­ta­ro­vić tre­bao do­ni­je­ti 76 pot­pi­sa za for­mi­ra­nje no­ve Vla­de. U tom će ro­ku Ka­ra­mar­ko po­ku­ša­ti na­mak­nu­ti no­vu ve­ći­nu, ma­me­ći po­ten­ci­jal­ne part­ne­re u pr­vom re­du man­da­ta­rom Zdrav­kom Ma­ri­ćem, sa­daš­njim mi­nis­trom fi­nan­ci­ja. Ma­rić ni­je član HDZ-a, fi­nan­ci­jaš je ko­ji je u Vla­du do­šao iz Agro­ko­ra, ne­kad je ra­dio u Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja, a pri­hvat­ljiv je svim op­ci­ja­ma. U pr­vim se kom­bi­na­ci­ja­ma spo­mi­njao no­vi glav­ni taj­nik Do­ma­goj Ivan Mi­lo­še­vić, ali on, ka­žu nam iz­vo­ri iz HDZ-a, ne bi pro­šao “dru­go si­to” jer ne­ma po­dr­šku u stra­nač­koj ba­zi. U pri­log to­me da bi HDZ mo­gao ima­ti 76 ru­ku za opo­ziv pre­mi­je­ra go­vo­ri i to da će, pri­mje­ri­ce, HRID Dra­ge Pr­go- me­ta gla­sa­ti za nje­go­vo ru­še­nje. Pr­go­met nam je po­t­vr­dio da je to za­to jer HRID ni­je ni gla­sao za Ore­ško­vi­će­vu Vla­du. – Raz­go­va­ra­ju svi sa svi­ma, ali ja ne­ću su­dje­lo­va­ti ni u iz­vr­š­noj ni u za­ko­no­dav­noj vlas­ti. HRID bi gla­sao i za opo­ziv Ka­ra­mar­ka – re­kao nam je ju­čer Pr­go­met. Zna­ko­vi­tom po­ru­kom na Fa­ce­bo­oku ogla­sio se ju­čer na­kon Pe­tro­va Mi­li­jan Br­kić, Ka­ra­mar­kov utje­caj­ni za­mje­nik u HDZ-u. Br­kić se pro­ti­vi no­vim iz­bo­ri­ma i pi­še da oni ni­šta ne­će ri­je­ši­ti jer su za­vr­ši­la vre­me­na ka­da je jed­na stran­ka mo­gla tvo­ri­ti ap­so­lut­nu ve­ći­nu. – Vri­je­me je da svi oni ko­ji od­lu­ču­ju o bu­duć­nos­ti na­še Hr­vat­ske i na­šeg na­ro­da pres­ta­nu bri­nu­ti o se­bi sa­mi­ma, svom rej­tin­gu, svo­jim fo­te­lja­ma i poč­nu već jed­nom ra­di­ti u in­te­re­su Hr­vat­ske – na­pi­sao je Br­kić. Ta se obja­va mo­že či­ta­ti i kao po­ru­ka Ka­ra­mar­ku jer o nje­mu će ovi­si­ti ho­će­mo li na no­ve iz­bo­re, ako HDZ ne­će pri­ku­pi­ti 76 zas­tup­ni­ka. Pe­trov je, na­ime, jas­no re­kao da ru­še­nje Vla­de zna­či no­ve iz­bo­re. Br­kić ka­že ka­ko je nje­go­va obja­va po­ru­ka svi­ma na ko­ji­ma je od­lu­ka o nas­tav­ku Vla­de ili iz­la­sku na bi­ra­li­šta. Kris­ta­li­zi­ra­lo se ju­čer i jav­no po­t­vr­di­lo da mo­gu­ći part­ne­ri raz­go­va­ra­ju s HDZ- om, što je u Sa­bo­ru po­t­vr­dio i Ra­di­mir Ča­čić, šef Re­for­mis­ta, a na ne­ki na­čin i Mi­lo­rad Pu­po­vac ko­ji re­kao da i da­lje sma­tra da su naj­bo­lje rje­še­nje no­vi iz­bo­ri, “ali ako ve­li­ke stran­ke od­lu­če dru­ga­či­je on­da mo­ra­ju iz­ni­je­ti ar­gu­men­te ko­ji mo­gu do­ka­za­ti da je to odr­ži­vo rje­še­nje”. Ako bi Ka­ra­mar­ko us­pio sas­ta­vi­ti no­vu ve­ći­nu, on­da bi u njoj mo­ra­li bi­ti i HRID Dra­ge Pr­go­me­ta, i svi ma­njin­ci, i Ča­čić i tri mos­tov­ca Po­sav­lja­ka, i HDSSB. Iz sve­ga bi se mo­glo za­klju­či­ti da Ka­ra­mar­ko mo­žda ima ne­ke na­čel­ne do­go­vo­re ili naz­na­ke mo­guć­nos­ti do­go­vo­ra, ali oči­to je da još ne­ma ni­kak­vih čvr­stih do­go­vo­ra. Brem nit­ko iz HDZ-a ni­ti od po­ten­ci­jal­nih part­ne­ra to ni­je po­t­vr­dio, čak što­vi­še. Je­di­ni ko­ji su jas­no na stra­ni HDZ-a su tro­ji­ca od­met­nu­tih mos­to­va­ca – Lo­vri­no­vić, Mar­ti­no­vić i Mi­šić – ko­ji su ju­čer os­no­va­li i svoj klub u Sa­bo­ru. Ka­ra­mar­ko je mo­guć­nost da uop­će na­ma­mi no­ve part­ne­re do­bio ka­da je pre­lo­mio da on u no­voj Vla­di, i ako sku­pi 76 man­da­ta, ne­će su­dje­lo­va­ti. U HDZ-u su, upra­vo na­kon te či­nje­ni­ce, ne­ki ko­ji su bi­li ja­ko sum­nji­ča­vi (što ne zna­či da sum­nje kod do­brog di­je­la HDZ- ova­ca vi­še ne pos­to­je) pre­ma mo­guć­nos­ti sas­tav­lja­nja no­ve sa­bor­ske ve­ći­ne, pro­mi­je­ni­li miš­lje­nje. – Po­zi­vom da iz Vla­de mo­ra­ju oti­ći i pre­mi­jer i Pe­trov, ako ode Ka­ra­mar­ko, jas­no je da se spa­ša­va Ka­ra­mar­kov obraz, ali i obraz HDZ-a. Ali ma­le su šan­se da to pro­đe. No, od­lu­ka da Ka­ra­mar­ko ne su­dje­lu­je u no­voj Vla­di i ako sku­pi ve­ći­nu, mo­gla bi pri­vu­ći no­ve part­ne­re. Naj­ve­ća po­vez­ni­ca je to što se na no­ve iz­bo­re ne ide ni­ko­me, ali i to što mo­gu­ći part­ne­ri svo­je gla­so­ve mo­gu de­be­lo na­pla­ti­ti – re­kao nam je je­dan od še­fo­va HDZ-ovih žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­ja. Da je naj­bo­lje da Ka­ra­mar­ko iz­a­đe iz Vla­de i na taj na­čin spa­si HDZ od no­vih iz­bo­ra u su­bo­tu na Pred­sjed­niš­tvu stran­ke pr­vi je za­tra­žio Mi­li­jan Br­kić, Ka­ra­mar­kov za­mje­nik u HDZ-u. Na­kon nje­ga kre­nu­la je svo­je­vr­s­na po­bu­na, pa se zah­tjev za opo­zi­vom pre­mi­je­ra kri­ti­zi­rao i na Klu­bu zas­tup­ni­ka, kri­ti­ku su upu­ti­li i HDZ-ovi euro­par­la­men­tar­ci, po­bu­nio se va­ra­ždin­ski HDZ... Tek na­kon to­ga je Ka­ra­mar­ko re­kao da je spre­man oti­ći, ali uz uvjet da odu i os­ta­la dvo­ji­ca – Ore­ško­vić i Pe­trov. Ia­ko su ne­ki HDZ-ov­ci, po­put Tuđ­ma­na i Kr­sti­če­vi­ća na ne­ki na­čin po­vje­ro­va­li Ka­ra­mar­ku da mo­že ima­ti no­vu ve­ći­nu, ne­ki ko­ji su u HDZ-u vr­lo utje­caj­ni i vla­da­ju te­re­nom – ni­su op­ti­mis­ti. Ni­su si­gur­ni da Ka­ra­mar­ko mo­že ima­ti 76 no­vih zas­tup­ni­ka i svjes­ni su da to zna­či ili no­ve iz­bo­re ili od­la­zak Ka­ra­mar­ka iz Vla­de. Još ni­su na čis­to ko­ja je od te dvi­je op­ci­je re­al­ni­ja. Dio čla­no­va HDZ-a ovih je da­na upo­zo­ra­vao Ka­ra­mar­ka da no­vi iz­bo­ri zna­če po­bje­du SDP-a i da ru­še­njem Ore­ško­vi­ća upra­vo to či­ni, is­po­ru­ču­je po­bje­du SDP-u na plad­nju.

Ka­ra­mar­ko po­ku­ša­va na­mak­nu­ti no­vu ve­ći­nu ma­me­ći part­ne­re man­da­ta­rom Ma­ri­ćem Od­lu­ka da Ka­ra­mar­ko ne su­dje­lu­je u no­voj Vla­di i ako sku­pi ve­ći­nu, mo­gla bi pri­vu­ći part­ne­re

Mi­li­jan Br­kić ogla­sio se iz Kni­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.