Ni­je ra­zo­ča­rao gra­đa­ne, ali jest pos­lo­dav­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Struč­njak s do­volj­no utak­mi­ca u no­ga­ma, ne­ko­rum­pi­ran i ma­te­ri­jal­no neo­vi­san či­nio se kao do­bar ma­te­ri­jal za pre­mi­je­ra sve dok ga ni­je de­man­ti­rao ži­vot. Zem­lja ve­li­kih su­prot­nos­ti i pro­ble­ma kao što je Hr­vat­ska tra­ži po­li­ti­ča­ra ko­ji ima čvr­sto za­le­đe u par­la­men­tu, jas­ne sta­vo­ve i vi­zi­ju što će na­pra­vi­ti. Ore­ško­vić je pris­to­jan, smi­ren, zna pre­ču­ti što ne že­li ču­ti, ima am­bi­ci­ju, pa i odre­đe­nu do­zu lu­de hra­bros­ti da sta­ne na če­lo dr­ža­ve ko­ju ne poz­na­je do­volj­no do­bro. U če­ti­ri i pol mje­se­ca ko­li­ko je pre­mi­jer ni­je ra­zo­ča­rao gra­đa­ne, ali jest pos­lo­dav­ca ko­ji ga je uveo u Ban­ske dvo­re. (ljg)

Ore­ško­vić se po­ka­zao kao od­go­vo­ran čo­vjek, po svoj­stvi­ma mu da­jem po­zi­tiv­nu ocje­nu, ali po eko­nom­skoj dok­tri­ni ko­ju zas­tu­pa ne­ga­tiv­nu. Ne­ma ras­ta uz euro­krat­ske im­pe­ra­ti­ve. VILIM RIBIĆ sin­di­ka­lac

Či­nio se kao do­bar ma­te­ri­jal za pre­mi­je­ra sve dok ga ni­je de­man­ti­rao ži­vot OCJENA: 3

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.